Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

Oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Informácia verejnosti o zámere navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca"02.07.2015
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa06.08.2015
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa06.08.2015
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce09.12.2015
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa14.01.2016
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa14.01.2016
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce04.04.2016
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa25.05.2016
Rýchlostná cesta R2, Včeláre - Šaca - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti14.07.2016
Rýchlostná cesta R2, Včeláre - Šaca - zaslanie správy o hodnotení14.07.2016
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja" - oznámenie o vydaní15.07.2016
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa29.07.2016
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa23.06.2016
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa25.07.2016
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa30.09.2016
Oznámenie verejnou vyhláškou27.10.2016
Vodovod Seleška17.02.2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce13.02.2017
Vyhlásenie zámeru obce o prevode majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa23.05.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások a regionális önkormányzati szervekbe10.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Oznámenie o elektronickej adrese21.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Zoznam zaregistrovaných kandidátov10.10.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - výsledky volieb predsedu Košického samosprávneho kraja v Čečejovciach dňa 4.11.201714.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - výsledky volieb do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v Čečejovciach dňa 4.11.201714.11.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Rozpočet obce

Uznesenia OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Uznesenie OZ zo dňa 10.12.201419.12.2014
Uznesenia OZ zo dňa 16.12.201423.12.2014
Uznesenia OZ zo dňa 21.1.201530.01.2015
Uznesenia OZ zo dňa 9.2.201519.02.2015
Uznesenia OZ zo dňa 23.3.201531.03.2015
Uznesenia OZ zo dňa 27.4.201506.05.2015
Uznesenia OZ zo dňa 27.5.201502.06.2015
Uznesenia OZ z 8.6.201525.06.2015
Uznesenie OZ zo dňa 23.7.201510.08.2015
Uznesenia OZ zo dňa 10.8.201512.08.2015
Uznesenia OZ zo dňa 23.9.201514.10.2015
Uznesenia OZ zo dňa 19.10.201528.10.2015
Uznesenia OZ zo dňa 9.11.201518.11.2015
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 7.12.201510.12.2015
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.12.201523.12.2015
Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 30.12.201508.01.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 7.1.201610.02.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.2.201625.02.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 14.3.201604.04.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 13.6.201623.06.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.7.201610.08.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.8.201626.09.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 30.09.201614.10.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 21.10.201616.11.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 19.12.201631.12.2016
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 6.2.201713.02.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.3.201716.05.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.05.201719.06.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 19.06.201721.08.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 21.08.201723.10.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 23.10.201727.11.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 24.11.201720.12.2017
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.12.201705.02.2018
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 05.02.201816.02.2018
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 19.02.201809.03.2018
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 12.03.201826.04.2018

Vyhlášky

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie verejnou vyhláškou03.08.2015

VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čečejovce27.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 1/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a o podmienkach poskytovania kultúrneho domu na vedenie volebnej kampane na území obce Čečejovce.25.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 o určení výšky, spôsobu úhrady a použitia dotácie obce na prevádzku a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí Základnej školy s materkosu školou Čečejovce27.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady31.10.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 01/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čečejovce10.08.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Čečejovciach.20.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.3/2015 o zmene VZN obce číslo 2/2012 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce.20.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.4/2015 o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Čečejovce v k.ú. Čečejovce a Seleška..20.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 5/2015 o zmene VZN obce Čečejovce číslo 2/201416.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku16.02.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čečejovce.25.05.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o určení spoločného školského obvodu základných škôl14.09.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čečejovce30.11.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01/2017 o úhradách za prenájom priestorov, ktoré sú v správe ZŠsMŠ Čečejovce19.04.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 1/2017 o zmene VZN obce č. 3/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou Čečejovce03.10.2017
"Návrh" Všeobecne záväzného nariadenia obce Čečejovce č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čečejovce02.02.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 01/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čečejovce21.02.2018

Zápisnice komisií OZ