Čečejovce
obec
Čečejovce

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

- zmena správcu multifunkčného ihriska

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

V OBCI ČEČEJOVCE

VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 2/2019

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele 1237/7, v katastrálnom území obce Čečejovce. Ide o viacúčelové ihrisko s priestorom na vykonávanie športovej činnosti. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce.
 2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Čečejovce, IČO 00324078
 3. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje Obec Čečejovce.
 4. Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore multifunkčného ihriska a ktorá svojím podpisom v registračnom denníku potvrdí zodpovednosť za využívanie ihriska v danom čase. Užívateľ súhlasí s využitím svojich osobných údajov pre potreby spracovania registrácie užívania ihriska.
 5. Prílohou tejto smernice je Registratúrny denník rezervácií pre multifunkčné ihrisko. (vzor.)

Článok 2.

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je prispôsobené.
 3. Multifunkčné ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: futbal, nohejbal, volejbal , tenis, basketbal a hádzanú.
 4. Obsahom činnosti prevádzky multifunkčného ihriska je spontánne osvojovanie si základov loptových hier a iných druhov športu, založených na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a podobne).

                     Článok 3.

Organizačné ustanovenia

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v priestoroch multifunkčného ihriska vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 2. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 3. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 4. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru multifunkčného ihriska je zakázané.
 5. V priestoroch multifunkčného ihriska je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 6. V priestoroch multifunkčného ihriska je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 7. Neplnoletá osoba musí byť v priestoroch multifunkčného ihriska v sprievode dospelej osoby.
 8. Každý užívateľ je povinný v priestore multifunkčného ihriska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
 9. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom a iná nevhodná obuv.
 10. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a individuálne ústne pokyny správcu multifunkčného ihriska a dohodnutý časový harmonogram.
 11. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Zistené nedostatky je povinný bezodkladne oznámiť správcovi.
 12. Správca nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si zapríčinil užívateľ sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržanímpokynov.
 13. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel plne zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca, ktorý všetky škody v plnej výške nahradí obci.

Článok 4.

Prevádzkové ustanovenia

 1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska pre verejnosť:

Pondelok – Piatok   15.00 – 21.00  hod. (počas prázdnin od 8.00 hod)

           Sobota – Nedeľa      8.00 – 21.00  hod.

      2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

      3. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný si rezervovať využívanie ihriska u správcu,    najmenej deň vopred. Prípadne, podľa dohody.

      4. Užívateľ sa môže informovať u správcu o aktuálnom obsadení ihriska.

       5. Kontakt na správcu je zverejnený na webovej stránke obce, ako aj na tabuli pri ihrisku.

Článok 5.

Tiesňové volania

 1. Telefónne linky pre záchranné služby:
  - 112 – tiesňové volanie
  - 150 – hasičská a záchranná služba
  - 155 – záchranná zdravotnícka služba
  - 158 – polícia

Článok 6.

Spôsob a frekvencia upratovania

 1. Multifunkčné ihrisko bude pravidelne upratované správcom ihriska podľa potreby.
 2. V priestoroch multifunkčného ihriska bude umiestnená nádoba na komunálny odpad s frekvenciou vyprázdňovania 1x za dva týždne. Za vyprázdnenie nádoby v pravidelných intervaloch zodpovedá správca multifunkčného ihriska.

Článok 7.

Úhrada na náklady prevádzky multifunkčného ihriska

 1. Užívateľ multifunkčného ihriska uhradí príspevok na náklady prevádzky ihriska do rúk správcovi, ktorý príslušný poplatok odovzdáva do pokladne obce. Tento poplatok tvorí príjem rozpočtu obce.
 2. Správca vedie príslušnú dokumentáciu – denník prevádzky multifunkčného ihriska, kde zaznamenáva údaje (meno a priezvisko, číslo OP, bydlisko) o plnoletej osobe, ktorá v čase využívania obecnej telocvične zodpovedá za jej priestory a dohliada na osoby využívajúce dané priestory v rovnakom čase.
 3. Hodinová sadzba za využívanie multifunkčného ihriska je:
  • 3€ pre fyzické aj právnické osoby
  • 6€ pre fyzické aj právnické osoby s využitím umelého osvetlenia.   

Táto úhrada je oslobodená pre športové a kultúrne organizácie pôsobiace na území obce Čečejovce.

                     Článok 8.

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tejto smernice vykonáva starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva alebo poverený zamestnanec obecného úradu.
 2. Touto smernicou nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tejto Vnútornej smernici č. 2/2019, ktorá upravuje prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska dňa 1. júla 2019 uznesením č. 61/07/2019.
 4. Zmeny a doplnky tejto Vnútornej smernice č. 2/2019 schvaľuje uznesením Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach

V Čečejovciach, dňa 1. júla 2019                                                         Bc. Lukáš Macák      
                                                                                                                      starosta obce  

Príloha: Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

SPRÁVCA:  Rita Horváthová                       tel. : +421911613507

 

Dátum vloženia: 8. 7. 2019 10:58
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2019 11:40
Autor: Správce Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

Terra Incognita

Terra Incognita

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je streda, 27.5.2020, 22:55:59

Napíšte nám

  

Noviny obce Čečejovce

    Noviny obce Čečejovce/Csécs Község Hírlapja

MARKAZ

.

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2
3
4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín