Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Čečejovce

Obec Čečejovce, zastúpená starostom obce, vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Čečejovce

    Obec Čečejovce

zastúpená starostom obce

podľa §3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

v ý b e r o v é  k o n a n i e

 

na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa ZŠ podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších zmien
 • Absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy, resp. I. atestácie v zmysle zákona č.317/2009 Z.z.
 • Najmenej 5 rokov  pedagogickej praxe
 • Splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme - §3 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Osobnostné a morálne predpoklady, organizačné  a riadiace schopnosti
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Profesijný štruktúrovaný životopis
 • Koncepcia rozvoja školy
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 23.11.2016 na Obecný úrad v Čečejovciach, Buzická 55, 044 71 Čečejovce. Zalepenú obálku  označte heslom „ VK ZŠsMŠ“.

     Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kritériá, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Informácie: Obecný úrad v Čečejovciach, tel: 055/4649210, 055/4649201, e-mail: cecejovce@gmail.com

 

V Čečejovciach dňa 31. 10. 2016            

                                                          

                                                                                                                       Ing. Július Pelegrin

                                                                                                                           starosta obce

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŚsMŠ Čečejovce

Prílohy

Vyberove konanie na riaditela ZSsMS Cecejovce_2016.pdf

Vyberove konanie na riaditela ZSsMS Cecejovce_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,12 kB
Dátum vloženia: 31. 10. 2016 14:13
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2017 23:12
Autor: Správca Webu