Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Obecný úrad

Adresa:  Buzická 55
                044 71 Čečejovce
                Slovensko
Fakturačné údaje: 
Obec Čečejovce
Buzická 55
044 71 Čečejovce

IČO: 00324078
DIČ: 2020746057
IBAN: SK4302000000000001723542
Mgr. Lukáš Macák - starosta obce
tel.: 0910 907 912 
         055/300 96 92
e-mail: starosta@cecejovce.sk

Edita Dringušová - prednostka obecného úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov
tel.: 055/300 96 90
e-mail: obec@cecejovce.sk

Ing. Katarína Libová - ekonómka obce
tel.: 055/300 96 91
e-mail: uctovnictvo@cecejovce.sk 

Monika Bartóková - matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evid. hrobových miest
tel.: 055/300 96 93
e-mail: matrika@cecejovce.sk
        
Kornélia Bakoš  - miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo
tel.: 055/300 96 94
e-mail: dane@cecejovce.sk
 
Martina Korbová - účtovníctvo registrovaného sociálneho podniku Villa Cech s.r.o., r.s.p. 
tel.: 055/ 300 96 95 
e-mail: villacech@cecejovce.sk
 
INFORMÁCIA
o možžnosti použžívania jazyka národnostnej menššiny v úradnom styku
podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o použžívaní jazykov národnostných menššín
v znení neskoršších predpisov
 
Obec Čečejovce, so sídlom Buzická 55, Čečejovce,
oznamuje,
že občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menššine, môžžu použžívať v úradnom styku pred týmto orgánom maďarský jazyk.
 
PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENŠŠINE:–
- Právo vo vzťahu k Obci Čečejovce komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane   predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menššiny.–
- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menššiny aj v jazyku menššiny, vrátane práva požžiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menššiny (od 1. júla 2012) a právo požžiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobṚneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia,vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v šštátnom jazyku.–
- Právo požžiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).
Na vybavovanie vecí v jazyku menššiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku
 
POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:–

- Obec Čečejovce poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menššiny okrem šštátneho jazyka aj v jazyku menššiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v šštátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem šštátneho jazyka aj v jazyku menššiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.–
- Rozhodnutie Obce Čečejovce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menššiny alebo na požžiadanie vydáva okrem šštátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menššiny (od 1. júla  2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v šštátnom jazyku.–
- Rodný list, sobṚny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požžiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v šštátnom jazyku (od 1. júla 2012).–
- Obec Čečejovce poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).
 
Ak občanovi Slovenskej republiky boli poruššené jeho práva použžívať jazyk menššiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môžže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menššín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.