Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Informácia o obnove katastrálnej mapy v obci Čečejovce a jej miestnej časti Seleška

Z dôvodu vážnych posunov v katastrálnej mape obce Čečejovce, požiadala obec katastrálny odbor Okresného úradu Košice – okolie o obnovu katastrálnej mapy našej obce. Cieľom je nahradiť nepresnú katastrálnu mapu novou mapou a aktualizácia údajov v katastri nehnuteľností.

Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva bez finančnej účasti vlastníkov – neplatíte nič!

Čo od Vás potrebujeme:

 • zúčastniť sa podľa pozvánky na miestnom prešetrovaní
 • ukázať komisii hranice Vašich pozemkov (lomové body). Tieto body majú byť označené trvalým spôsobom (napríklad: plot, kameň, železná rúrka v betóne, múrik, medzník
 • podať informácie komisii, podpísať výsledok prešetrovania
 • na miestnom prešetrovaní sa zúčastní vlastník alebo splnomocnená osoba (vtedy treba predložiť splnomocnenie)

Čo urobíme:

 • prešetríme s Vami hranice (lomové body) Vašich pozemkov
 • skontrolujeme Vaše údaje evidované v katastri nehnuteľností
 • ak niečo nebude v poriadku poradíme Vám ďalší postup
 • lomové body a stavby zameriame

Aký bude výsledok:

 • nová katastrálna mapa – na mape budú zakreslené hranice Vašich pozemkov podľa skutočnosti
 • výsledok – novú mapu a ostatné údaje si môžete skontrolovať na konaní o námietkach
 • ak niečo nebude v poriadku môžete podať námietku
 • nakoniec katastrálny odbor okresného úradu vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu

Časový plán:

 • máj 2019 – začatie prác, jún-verejné zhromaždenie
 • máj 2019 až jún 2020 – prešetrovanie hraníc a meranie lomových bodov hraníc pozemkov u Vás
 • júl 2019 až december 2020 – spracovanie výsledkov, vyhotovenie novej katastrálnej mapy
 • január až marec 2021 – predloženie výsledkov, konanie o námietkach, vyhlásenie platnosti

Zároveň Vás pozývame na verejnú schôdzu k predmetnej téme, ktorá sa uskutoční dňa 12. júna 2019 o 17:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Tešíme sa na spoluprácu,                                            

                                                                     Katastrálny odbor Okresného úradu Košice - okolie

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, pracovisko Košice

Obec Čečejovce

Príloha:   Informácia o obnove katastrálne mapy v obci Čečejovce a jej miestnej časti Seleška

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK