Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

 ustanovujúce zasadnutie novozvoleného  Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 hod.

v miestnom kultúrnom dome.

Program zasadnutia:

      1. Otvorenie a určenie zapisovateľa

      2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva

      3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčenia o voľbe
     
      4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva   a odovzdanie osvedčení o voľbe

      5. Vystúpenie novozvoleného starostu

      6. Určenie overovateľov zápisnice

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Ing. Július Pelegrin

  starosta obce, v.r.

Príloha:

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK