Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 1. apríla 2019 (pondelok) o 18.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesení
 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019
 7. Schválenie zámeru odpredaja garáže súp.č. 772 aj s parcelou č.1237/58
 8. Rôzne
 9. Záver
                                                         Bc. Lukáš Macák
                                                           starosta obce, v.r.

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 01.04.2019

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK