Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 1. júla 2019 (pondelok) o 18:30 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie VZN č. 2/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce
 4. Schválenie VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
 5. Schválenie odpredaja hasičského vozidla AVIA A30
 6. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
 7. Schválenie vyhlásenia VO na vývoz komunálneho odpadu
 8. Rôzne
 9. Záver

 

                                                                                                 Bc. Lukáš Macák
                                                                                                  starosta obce, v.r.

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK