Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 3. júna 2019 (pondelok) o 18:30 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 

1.  Otvorenie:

  • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • schválenie programu zasadnutia
  • voľba návrhovej komisie

2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.  Schválenie Záväznej časti Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1

4.  Schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1

5.  Prerokovanie odborného stanoviska HK k Záverečnému účtu obce za rok 2018

6.  Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018

7.  Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

8.  Schválenie investičného zámeru výstavby bytového domu na ulici Školská

9.  Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

10.Schválenie programu Kultúrno-športového leta 2019

11. Rôzne

12. Záver

                    Bc. Lukáš Macák
                    starosta obce, v.r.

 

Príloha: Pozvánka na zasadnutie OZ v Čečejovciach 03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK