Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 4. marca 2019 (pondelok) o 18.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Informovanie o projekte „Kompostovanie BRO“
  7. Informovanie o stave zriadenia zberného dvora
  8. Schválenie prevádzkového poriadku Obecnej telocvične
  9. Rôzne
  10. Záver

                                         Bc. Lukáš Macák  starosta obce, v.r.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.03.2019

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK