Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 8. augusta 2019 (štvrtok) o 18:30 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie VZN č. 4/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čečejovce
 4. Schválenie programu osláv Dňa obce 2019
 5. Schválenie vydávania Novín obce Čečejovce
 6. Rôzne
 7. Záver

Bc. Lukáš Macák
  starosta obce, v.r.

  Príloha: Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08.08.2019

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK