Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 14. januára 2019 (pondelok) o 17.30 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesení
 6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 7. Doplnenie členov komisie pri OZ
 8. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 17/2018
 9. Schválenie dotácií pre činnosť CVČ
 10. Informovanie o stave kamerového systému a IT siete
 11. Informovanie o stave rozpočtu na rok 2019
 12. Rôzne
 13. Záver.

                                  Bc. Lukáš Macák starosta obce, v.r.

Príloha:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 14.01.2019

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK