Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

       P o z v á n k a

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
z v o l á v a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach
na 19. decembra 2018 (streda) o 17.00 hod.
v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Voľba návrhovej komisie
5. Vymenovanie zástupcu starostu
6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
7. Schválenie poslanca pre vedenie rokovania obecného zastupiteľstva
8. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
9. Schválenie komisií pri obecnom zastupiteľstve
10. Schválenie platu starostu obce
11. Schválenie delegovania náhradného člena do Rady školy
12. Schválenie sobášiaceho poslanca
13. Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
14. Oboznámenie sa s aktuálnou projektovou a rozpočtovou činnosťou
15. Schválenie prioritných investícií na rok 2019
16. Rôzne
17. Záver.

                                                                              Lukáš Macák
                                                                           starosta obce, v.r.

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 19.12.2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK