Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 01.04.2019

 

Uznesenie č. 37/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č. 38/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Roland Pelegrin, Ing. Viktória Maruščáková, Ing. Jozef Juhás.

Uznesenie č. 39/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 40/04/2019

Obecné zastupiteľstvo:

  • schvaľuje zámer na odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia EČV: KS 514BE za čo najvyššiu cenu.
  • poveruje starostu obce na zverejnenie zámeru odpredaja osobného automobilu Škoda Fabia EČV: KS 514BE na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

Uznesenie č. 41/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru predaja garáže so súp.č. 772 aj s parcelou č.1237/58 za odkupnú cenu 1001 Eur pre  Janu Dobošovú bytom Školská 11, 044 71 Čečejovce v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že túto nehnuteľnosť menovaná  t.č. užíva.

Uznesenie č. 42/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena, uzavretú podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., s Východoslovenskou distribučnou a.s., Mlynská 31,042 91 Košice. č. zmluvy: 1753/2020/2018, č. stavby: 9007460, názov stavby: Čečejovce-ul. Majerská-nová TS, úprava NN a DP.

V Čečejovciach dňa 01.04.2019                              Bc. Lukáš Macák
                                                                              starosta obce

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK