Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 03.06.2019

Uznesenie č. 43/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č. 44/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Pelegrin, Tamásová, Vranai.

Uznesenie č. 45/06/2019

Obecné zastupiteľstvo Čečejovce:

I. berie na vedomie:

  1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu obce ČečejovceZmeny a doplnky č.1 spracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,odborne spôsobilou osobou naobstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294),
  2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánuobceČečejovce Zmeny a doplnky č.1 podľa § 22 stavebného zákona
  3. Stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2019/024613 zo dňa 23.04.2019 k preskúmaniu návrhu Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1 podľa § 25 stavebného zákona .

II. schvaľuje podľa § 26 ods.3 stavebného zákona,  § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce  Čečejovce  Zmeny a doplnky č.1 spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou, autorizovaným  architektom  SKA.

III. žiada starostu obce:

1.         Zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1 v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,                                                  

2.       Vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce ČečejovceZmeny a doplnky č.1 registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

3.      Označiť dokumentáciu Územného plánu obce ČečejovceZmeny a doplnky č.1 schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona

4.      Uložiť územný plán obce Čečejovce Zmeny a doplnky č 1 v zmysle § 28 ods. 3 a 4stavebného zákona

 Uznesenie č. 46/06/2019

Obecné zastupiteľstvo Čečejovce schvaľuje podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce  č 1/2019, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č.45/06/2019 zo dňa 3.6.2019

Uznesenie č. 47/06/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.

Uznesenie č. 48/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  • celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté záverečnom účte obce za rok 2018 bez výhrad.
  • prevod prebytku vo výške 104 617,37€ do rezervného fondu obce.

Uznesenie č. 49/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.

Uznesenie č. 50/06/2019

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vykonať prieskum obsadenosti bytového domu, ktorý obec plánuje vybudovať na ul. Školskej, do najbližšieho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 51/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (v rámci výzvy č. V.P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zároveň súhlasí:  

  • so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
  • so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, ktorý predstavuje minimálne sumu 5 %,
  • so zabezpečením financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov realizovaného projektu z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 52/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Kultúrno-športového leta 2019 podľa návrhu.

Uznesenie č. 53/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok na režijné náklady v jedálni ZŠ s MŠ Čečejovce vo výške: 0,37,-€ za obed pre predškolákov MŠ a 0,20,-€ za obed pre žiakov ZŠ z dôvodu poskytovania obedov bezplatne od 1.9.2019.

Uznesenie č. 54/06/2019

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zaslaním výzvy obyvateľom ulíc Košická a Buzická, ktorej obsahom bude žiadosť o dlhodobé neparkovanie  motorových vozidiel na chodníkoch a dodržiavanie VZN obce Čečejovce o Verejnom poriadku v obci.

Uznesenie č. 55/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok Telovýchovného zariadenia - futbalové ihrisko.

 

V Čečejovciach dňa 03.06.2019                                          
                                                                                                                  Bc. Lukáš Macák

                                                                                                                      starosta obce

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK