Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 08.08.2019

 

Uznesenie č. 63/08/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č. 64/08/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Katarína Tamásová,          Ing. Tomáš Vranai, Ing. Eduard Weiszer.

Uznesenie č. 65/08/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čečejovce.

Uznesenie č. 66/08/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program osláv Dní obce 2019 podľa predloženého návrhu, v dňoch 24. a 25.8.2019.

Uznesenie č. 67/08/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie novín „Noviny obce Čečejovce/Csécs Község Hírlapja“.

Uznesenie č. 68/08/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z..

V Čečejovciach dňa 08.08.2019                                                                    Bc. Lukáš Macák
                                                                                                                           starosta obce

 Príloha:   Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 08.08.2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK