Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.02.2019

 

Uznesenie č. 23/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

 

Uznesenie č. 24/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Katarína Tamásová, Ing. Tomáš Vranai, Ing. Eduard Weiszer.

 

Uznesenie č. 25/02/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.

 

Uznesenie č. 26/02/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.

 

Uznesenie č. 27/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie z rozpočtu na rok 2019 nasledovne:

  • TJ Družstevník Čečejovce – 14 500,-€ 
  • Rímskokatolícka farnosť – 12 500,-€
  • Reformovaná farnosť – 4 500,-€
  • MO Csemadok – 2 500,-€
  • Klub dôchodcov „Harangó“ – 1 000,-€

 

Uznesenie č. 28/02/2019

Obecné zastupiteľstvo:

  • schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a programový rozpočet na rok 2019 s celkovými príjmami a celkovými výdajmi vo výške 2 144 633,- €,
  • berie na vedomie návrhy rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.

 

Uznesenie č. 29/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet sociálneho fondu na rok 2019 podľa návrhu.

 

Uznesenie č. 30/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie trhové miesta v obci Čečejovce na ulici Košická 25, za účelom ambulantného predaja na rok 2019 na základe žiadosti pani Anny Ambrus.

 

Uznesenie č. 31/02/2019

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Andrása Krcho v zast. Mgr. Tímei Krcho bytom ul. Kostolná č. 9 Čečejovce, schvaľuje uzatvorenie Dohody o poskytovaní finančného príspevku,  podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, na preplatenie časti nákladov t.j.   50 % spoluúčasť obce pri financovaní domácej opatrovateľskej  služby na základe predloženého Výpočtového listu výšky úhrady  za opatrovateľskú  službu za kalendárny mesiac, ktorú predloží žiadateľ príspevku po jeho zaplatení. 

 

Uznesenie č. 32/02/2019

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce a komisiu výstavby, ochrany životného prostredia, verejného poriadku a na ochranu verejného záujmu, aby prerokovali žiadosť TJ Družstevník Čečejovce priamo na mieste a do budúceho zasadnutia OZ priniesli riešenie vzniknutého problému.

 

Uznesenie č. 33/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Obci Čečejovce podľa návrhu.

V Čečejovciach dňa 11.02.2019                                    Bc. Lukáš Macák
                                                                                    starosta obce

   

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK