Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 14.01.2019

 

Uznesenie č. 15/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č.  16/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: V. Maruščáková, R. Pelegrin, K. Tamášová.

Uznesenie č.  17/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa predloženej žiadosti Ing. Júliusovi Pelegrinovi   preplatenie 12 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2018, čo predstavuje počet pracovných dní ku koncu kalendárneho roka od skončenia mandátu.

Uznesenie č.  18/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva podľa návrhu.

Uznesenie č.  19/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  • doplnenie kompetencií Komisie na ochranu verejného záujmu ku Komisii výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku.
  • doplnenie členov komisie o poslancov: Marcel Hintoš, Ladislav Dringuš.

Uznesenie č.  20/01/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.17/2018

Uznesenie č.  21/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2019 v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v závislosti od časovej frekvencie vzdelávania poskytovaných deťom v školskom zariadení nasledovne:

  • vo výške 60 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 2 hodiny týždenne počas celého roka
  • vo výške 30 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 4 hodiny mesačne počas celého roka

Obec poskytne dotáciu príjemcom mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielov na daniach v správe štátu. Príjemcom dotácie bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30 kalendárnych dní od predloženia týchto potrebných údajov a dokladov:

  • písomná žiadosť opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ 
  • fotokópia zriaďovacej listiny CVČ 
  • zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska dieťaťa;  názov krúžku, ktorý dieťa navštevuje; počet hodín (týždenne, prípadne mesačne) 
  • fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa)  

Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci pre CVČ bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Ak je dieťa prihlásené vo viacerých centrách voľného času, dotácia sa poskytne tomu centru, ktoré si vyberú rodičia dieťaťa. 

Prijímateľ dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2019, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet obce, z ktorého mu bola dotácia poukázaná, do 31. 12. 2019.

Uznesenie č.  21/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán odpadového hospodárstva 2016 – 2020 podľa návrhu.

Uznesenie č.  22/01/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie Kultúrneho leta od 28.6.2019 do 23.8.2019 a oslavy Dní obce na 24.8. a 25.8.2019

V Čečejovciach dňa 14.01.2019                          Bc. Lukáš Macák
                                                                              starosta obce

Príloha:  
Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach
dňa 14.01.2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK