Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK


Prijaté uznesenia na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 19.12.2018


Uznesenie č. 02/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č. 03/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ballok, Hintoš, Juhás.

Uznesenie č. 04/12/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Marcela Hintoša na zvolanie rokovania obecného zastupiteľstva v prípade, ak ho nezvolá starosta alebo zástupca starostu.

Uznesenie č. 05/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí OZ na rok 2019:
14. január ,4. február, 4. marec, 1. apríl, 6. máj, 3. jún, 1. júl, 5. august, 2. september, 7. október, 4. november, 2.december

Uznesenie č. 06/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie komisií pri OZ nasledovne:
a) Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít.
1. Ing. Marcel Hintoš (predseda)
2. Ing. Tomáš Vranai (člen)
3. Ing. Roland Pelegrin (člen)
4. Ing. Štefan Magoči (člen – občan)
5. Henrieta Dienešová (člen – občan)
b) Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku
1. Ing. Jozef Juhás (predseda)
2. Ing. Viktória Maruščáková (člen)
3. Ing. Eduard Weiszer (člen)
4. (člen – občan)
5. (člen – občan)
c) Komisia kultúry, školstva, informovanosti a sociálnych vecí
1. Katarína Tamásová (predseda)
2. Mgr. Ladislav Dringuš (člen)
3. Jozef Ballók (člen)
4. Mgr. Zuzana Zboraiová (člen – občan)
5. Mgr. Katarína Chovancová, PhD. (člen – občan)

Uznesenie č. 07/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bez jeho navýšenia od 10.12.2018.

Uznesenie č. 08/12/2018
Obecné zastupiteľstvo:
a) odvoláva Lukáša Macáka ako člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Čečejovce
b) deleguje Ing. Rolanda Pelegrina za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Čečejovce na uvoľnené miesto.

Uznesenie č. 09/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich poslancov: Mgr. Ladislava Dringuša a Ing. Jozefa Juhása.

Uznesenie č. 10/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2019 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 11/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prioritné investície na rok 2019:
• Dokončenie projektu rozšírenia kapacity MŠ, rekonštrukcie učební ZŠ a domácich kompostov.
• Zriadenie zberného dvora
• Obnova verejného priestranstva v obci – parky, zeleň, zastávky
• Podanie projektu na výstavbu kanalizácie v obci
• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
• Inštalácia osvetlenia v obci a na Seleške
• Rozšírenie kamerového systému + foto pasce

Uznesenie č. 12/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku obce v užívaní ZŠ s MŠ Čečejovce podľa predloženej prílohy.

Uznesenie č. 13/12/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konanie motoristického podujatia dňa 12.1.2019 od 6:00 do 19:00 hod. podľa predloženej žiadosti Občianského združenia BG Autosport Mlynská 16, 045 01 Moldava nad Bodvou

Uznesenie č. 14/12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj notebooku Fujitsu Lifebook E556 vo výške 600 eur podľa predloženej žiadosti Ing. Júliusa Pelegrina.

V Čečejovciach dňa 19.12.2018                                  Bc. Lukáš Macák
                                                                                  starosta obce

Príloha:
Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 19.12.2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK