Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecné záväzné nariadenie                         Číslo: VZN -  02/2013

 

OBEC  ČEČEJOVCE

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

  obce Čečejovce

č. 02/2013

o určení výšky, spôsobu úhrady a použitia dotácie obce na prevádzku a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí Základnej školy s materskou školou Čečejovce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                    01.03.2013

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                      01.03.2013

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                      18.03.2013

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                     18.03.2013

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                              27.03.2013

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                 27.03.2013

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                 15.04.2013

Obec Čečejovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce

č. 02/2013

o určení výšky, spôsobu úhrady a použitia dotácie obce na prevádzku a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí Základnej školy s materskou školou Čečejovce

§ 1

Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku, spôsob úhrady a použitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy (ďalej len „MŠ“), školskej jedálne (ďalej len „ŠJ“) a školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) Základnej školy s materskou školou Čečejovce (ďalej len „ZŠsMŠ“).

§ 2 

Vymedzenie pojmov

1)   Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

2)   Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.

3)   Prijímateľom dotácie pre MŠ, ŠJ a ŠKD špecifikované v § 1 tohto nariadenia je  ZŠsMŠ.

§ 3 

Výška dotácie a jej úhrada

  1. Výška dotácie, ktorou obec financuje náklady na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ a ŠKD, sa schvaľuje v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok.
  2. Obec poskytne finančné prostriedky ZŠsMŠ podľa bodu 1) každý mesiac v jednej dvanástine zo sumy schválenej v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok najneskôr 28. dev mesiaci.

§ 4

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ a ŠKD poskytnutej ZŠsMŠ

1)   Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

2)   Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2013. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Čečejovce. Vyúčtovanie dotácie predloží prijímateľ dotácie najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Súčasťou vyúčtovania budú fotokópie všetkých účtovných dokladov, ktoré boli uhradené z dotácie poskytnutej obcou Čečejovce. Prijímateľ dotácie je povinný umožniť nahliadnutie do originálov účtovných dokladov.

3)   V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2013, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12 aktuálneho kalendárneho roka.

4)   Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Čečejovce.

§ 5

Kontrola použitia dotácie

1)   Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva obec Čečejovce prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.

2)   Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

§ 6

Záverečné ustanovenia

     1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa  27.03.2013.

 2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Čečejovciach.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.04.2013.

 

Ing. Július Pelegrin

starosta obce

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK