Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obecné zastupiteľstvo v ČEČEJOVCIACH na základe ust. § 4 ods. 3 písm. h) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie obce Čečejovce  toto

v š e o b e c n e   z á v ä z n é    n a r i a d e n i e 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

na území obce Čečejovce

Úvodné  ustanovenia

§ 1

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Čečejovce

§ 2

1. Každý predávajúci (poskytovateľ služieb)  je  povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom registri alebo v inom príslušnom registri.

2.  Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené

 a) obchodné meno a sídlo,

 b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,

 c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,

 d) kategória,  skupina  a  trieda  pohostinských  prevádzkarní  a ubytovacích zariadení.

3.  Predajný čas v obchodných prevádzkových jednotkách sa určuje nasledovne:

-     pondelok   6.00  – 20.00 hod.

-     utorok        6.00 – 20.00 hod.

-     streda         6.00 – 20.00 hod.

-     štvrtok        6.00 – 20.00 hod.

-     piatok         6.00 – 20.00 hod.

-     sobota         6.00 – 18.00 hod.

-     nedeľa         7.00 – 18.00 hod.

-     dni pracovného pokoja  :

Štedrý deň      6.00 – 16.00 hod.

Veľkonočná nedeľa -  zatvorené

       1.Sviatok Vianočný – zatvorené

4.  Predajný čas v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:

-     pondelok     6.00 –22.00 hod.

-     utorok          6.00 – 22.00 hod.

-     streda           6.00 – 22.00 hod.

-     štvrtok          6.00 – 22.00 hod.

-     piatok           6.00 – 23.00 hod.

-     sobota           6.00 – 23.00 hod.

-     nedeľa           6.00 – 22.00 hod.

Silvester        6.00 – 05.00 hod.

-     dni pracovného pokoja :

Štedrý deň     6.00 – 16.00 hod.

Veľkonočná nedeľa - zatvorené

       1.Sviatok Vianočný - zatvorené

5. Pri  dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde  je  uvedená  prevádzková  doba,  označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr do 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

6. Pri zrušení   prevádzkarne  je  predávajúci  povinný  písomne  informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkárne miestne príslušný  okresný  úrad  a obec o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

7. Povinnosti  podľa odseku 5 a odseku 6 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.

§ 3

Osobitné ustanovenia

1. Čas predaja a čas prevádzky služieb uvedený v § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovený a záväzný pre okruh všetkých subjektov vymedzených zhora.

2. Starosta obce je oprávnený – zohľadňujúc pri tom miestny verejný záujem a oprávnené požiadavky jednotlivých subjektov – určiť čas odlišne od § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, avšak za dodržania minimálne nasledovných podmienok:

-     poriadanie diskoték a iných zábavných podujatí  - najneskôr do  05.00 hod. nasledujúceho dňa

-     poriadanie koncertov  na verejnosti - najneskôr do 23.00  hod.

3. Výnimky sa stanovujú individuálne na základe písomnej žiadosti. K žiadosti je potrebné pripojiť hodnoverné listiny a podklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti a tiež musia byť zdôvodnené oprávnené požiadavky  toho – ktorého subjektu.

4. Výnimky sa stanovujú zásadne vždy na jednotlivé akcie a podujatia.

§  4 

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach     dňa 28.9.2004 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.10.2004.

2. Podľa tohoto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.

3. Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach .

V Čečejovciach,  dňa 30.9.2004

                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK