Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

OBEC  ČEČEJOVCE

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 6 ods.1 a § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov                   
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2019 

       o organizácii miestneho referenda        

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                     13.06.2019                                                 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                13.06.2019                                      

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                         28.06.2019                                          

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:               

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                 01.07.2019                                         

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:     02.07.2019                             

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                 17.07.2019                                         

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 6 ods.1 a § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení 

č. 3/2019 

o organizácii miestneho referenda

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci.

(2) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu (ďalej len oprávnený volič).

§ 2

Dôvody vyhlásenia miestneho referenda

(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o:

a) zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce ,

b) odvolanie starostu obce,

c) zmenu označenia obce,

d) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov,

e) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce. 

(2) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda predkladá zastupiteľstvu starosta obce, poslanec zastupiteľstva alebo skupina poslancov.

§ 3

Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum v súlade so Zákonom o obecnom zriadení.

§ 4

Okrsky pre hlasovanie v miestnom referende

(1) Na účely miestneho referenda tvorí územie obce Čečejovce 1 hlasovací obvod pre referendum.

(2) Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa vytvárajú okrsky na hlasovanie v miestnom referende.

(3) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta obce v lehote určenej obecným zastupiteľstvom.

(4) Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch.

§ 5

Orgány pre miestne referendum

(1) Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi obecné zastupiteľstvo bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum, ktorými sú:

a) obecná komisia pre miestne referendum (ďalej len "obecná komisia"),

b) okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len "okrsková komisia") pre každý okrsok.

(2) Členom obecnej alebo okrskovej komisie môže byť len obyvateľ obce starší ako 18 rokov.

(3) Člen obecnej alebo okrskovej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „ SĽUBUJEM NA SVOJU ČESŤ, ŽE BUDEM SVEDOMITE A NESTRANNE VYKONÁVAŤ SVOJU FUNKCIU A BUDEM SA PRITOM RIADIŤ ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZÁKONMI “.

(4) Obecná alebo okrsková komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.

§ 6

Obecná komisia pre miestne referendum 

(1) Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, a petičný výbor delegujú najneskôr v termíne určenom obecným zastupiteľstvom do obecnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.

(2) Obecná komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak obecná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.

(3) Dátum prvého zasadnutia obecnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v uznesení.

(4) Na prvom zasadnutí obecnej komisie určí žreb z členov predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen obecnej komisie. Zapisovateľa obecnej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje starosta obce spravidla zo zamestnancov Obecného úradu v Čečejovciach.

(5) Obecná komisia pre miestne referendum

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,

c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,

d) zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v obci,

e) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda starostovi obce,

f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia.

§ 7

Okrskové komisie pre miestne referendum

(1) Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, a petičný výbor delegujú najneskôr v termíne určenom obecnom zastupiteľstvom do okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka.

(2) Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov Ak okrsková komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich starosta obce.

(3) Prvé zasadnutia okrskových komisií zvolá v lehote do 5 dní odo dňa konania prvého zasadnutia obecnej komisie starosta obce.

(4) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen okrskovej komisie. Zapisovateľa okrskovej komisie, ktorý nie je jej členom, určí starosta obce spravidla zo zamestnancov Obecného úradu v Čečejovciach.

(5) Okrsková komisia

a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,

b) vykonáva sčítanie hlasov,

c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku obecnej komisii pre miestne referendum,

d) plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží obecná komisia pre miestne referendum.

§ 8

Osoby oprávnené hlasovať

(1) Hlasovania v miestnom referende sa môžu zúčastniť obyvatelia obce Čečejovce, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšili 18 rokov veku. (ďalej len „oprávnený obyvateľ“).

(2) Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov.

§ 9

Informovanie oprávnených obyvateľov obce 

(1) Obec najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda zašle každému oprávnenému obyvateľovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda;

b) otázku, ktorá sa oprávneným obyvateľom predkladá na rozhodnutie;

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, okrsok a miesto, kde môže oprávnený obyvateľ hlasovať;

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

§ 10

Zoznamy na hlasovanie

(1) Zoznamy oprávnených obyvateľov obce na hlasovanie v referende (ďalej len zoznam) v jednotlivých okrskoch vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov.

(2) O vyhotovení zoznamov platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí o zoznamoch oprávnených voličov.

(3) Obec odovzdá zoznamy okrskovým komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

(4) Do zoznamu oprávnených obyvateľov okrsková komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa obce

a) na základe rozhodnutia súdu (ust. § 250z Občianskeho súdneho poriadku)

b) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do okrsku.

(5) Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

§ 11

Hlasovacie lístky

(1) Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:

a) deň, prípadne dni konania hlasovania

b) otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie",

c) poučenie o spôsobe hlasovania.

(2) Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obce.

(3) Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania všetkým okrskovým komisiám.

(4) Oprávnený obyvateľ obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania hlasovania.

§ 12

Hlasovanie

(1) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených obyvateľov obce.

(2) Výsledok miestneho referenda je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

(3) Oprávnený obyvateľ obce hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné.

(4) Oprávnený obyvateľ hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom uvedeným na hlasovacom lístku.

(5) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, alebo ak je vyplnený spôsobom odlišným spôsobom ako je stanovený v tomto VZN.

(6) O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková komisia.

§ 13

Sčítanie hlasov 

(1) Po ukončení hlasovania okrsková komisia otvorí schránku na hlasovacie lístky, a zistí:

a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

c) počet platných hlasovacích lístkov,

d) počet hlasov pre jednotlivé otázky.

(2) Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3) V zápisnici okrsková komisia uvedie:

a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b) počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,

c) počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrsku,

e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v okrsku,

f) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v okrsku.

(4) K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

(5) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania obecnej komisii pre miestne referendum.

(6) Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy obyvateľov oprávnených na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§ 14

Zápisnica obecnej komisie pre miestne referendum 

(1) Obecná komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky miestneho referenda v obci.

(2) Obecná komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda (ďalej len „zápisnica“) v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3) V zápisnici obecná komisia uvedie:

a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku hlasovania,

b) celkový počet voličov obce zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,

c) celkový počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

f) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku).

(4) V zápisnici obecná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané, a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a priebehu hlasovania.

(5) Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice odovzdá predseda komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu starostovi obce. Dokumentáciu o činnosti komisie odovzdá jej predseda do úschovy obecnému úradu.

(6) Obecná komisia pre miestne referendum bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice starostovi obce na jeho pokyn zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania v obci.

§ 15

Vyhlásenie výsledku miestneho referenda 

(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch miestneho referenda na úradnej tabuli s uvedením

a) dňa konania miestneho referenda,

b) celkový počet oprávnených obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende,

c) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v obci,

d) výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul.

§ 16

Ostatné ustanovenia

(1) Starosta obce vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny.

(2) Miestnosti na hlasovanie a iné potreby na vykonanie miestneho referenda zabezpečí obecný úrad.

(3) O nárokoch členov komisií platia ustanovenia o nárokoch členov komisií podľa internej smernice obce.

(4) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému obyvateľovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým. 

§ 17

Obmedzenia súvisiace s konaním referenda

(1) Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

(2) Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčať o určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.

§ 18

Záverečné ustanovenia

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach číslo 59/07/2019 dňa 01.07.2019.

(2) VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda nadobúda účinnosť dňom 17.07.2019.

 

                                                Bc. Lukáš Macák
                                                 starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK