Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obec ČEČEJOVCE na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa ust. § 6 ods. 1 a ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 5.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2019

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

na území obce Čečejovce

Článok I.

Základné ustanovenia

Na území obce Čečejovce (ďalej len „obec“) je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

1)Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.

2)Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu. Sú to parky, lesoparky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, vozidlá verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne, nákupné strediská, prevádzky poskytujúce služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel, bazény a plavárne, športoviská, ihriská, trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej správy, amfiteáter, galérie, múzeá, cintoríny a pietne miesta, verejné WC, areály škôl, školských a predškolských zariadení, verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.

3) Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty -najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým usmerňovaním zo strany obce. Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne prístupná.

4) Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

Článok III.

Udržiavanie verejného poriadku

V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť vzhľad a životné prostredie v obci, sa na verejných priestranstvách zakazuje:

a)poškodzovať, ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez písomného povolenia obce,

b)znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál a nápojov,

c)znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami z domov, bytov, prevádzok a iných objektov, a ukladať ich mimo zberných nádob,

d)svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených,

e)spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad na zemi alebo v smetných nádobách,

f)skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,

g)skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný odpad, palivo bez povolenia obce,

h)ukladať akýkoľvek odpadu v okolí oplotenia stojiska na kontajnery, alebo prehadzovať odpad cez oplotenie stojiska v čase zatvorenia,

i)nechať voľne pohybovať psov, chodiť so psami bez vodítka a so psami, ktorých výška v kohútiku dosahuje viac ako 40 cm bez vodítka a nasadeného náhubku.

Článok IV.

Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

1)Čas nočného pokoja na území obce je stanovený od 22.00 hod do 6.00 hod nasledujúceho dňa.

2)Nočný pokoj sa zakazuje rušiť nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi.

3)Tento zákaz sa nevzťahuje na:

a)všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb upravený osobitne vo všeobecne záväznom nariadení obce,

b)organizované podujatia, ktoré boli obci vopred oznámené,

c)výročné a slávnostné akcie uskutočňované obcou,

d)stavebné alebo iné pracovné činnosti vykonávané na základe povolenia obce,

e)zimnú údržbu miestnych komunikácií, ich čistenie alebo odstraňovanie havárií

f)odstraňovanie následkov živelných pohrôm a havárií,

g)oslavy konca kalendárneho roka –Silvester, v dobe od 31. decembra od 22.00 hodiny do 1. januára do 02.00 hodiny.

Článok V.

Ochrana životného prostredia

1)Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva a verejne prístupného miesta, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce, v rozpore s účelom jeho využitia, a to parkovaním a odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a neoprávneným parkovaním na chodníkoch a cestách, poškodzovaním verejnej zelene, verejnoprospešných objektov a zariadení.

2)Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie, ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich znečistenie.

3)Zakazuje sa do vodných tokov a kanalizácie a do pôdy vypúšťať alebo vylievať obsah žumpy, ako aj škodlivé tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry.

Článok VI.

Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií

1)Zakazuje sa:

a)znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej blízkosti kontajnerových stanovíšť,

b)znemožňovať alebo obmedzovať výkon zimnej údržby najmä zaparkovaním motorového vozidla na iných ako na to určených miestach alebo vytvárať prekážky, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú jej riadny výkon,

c)parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských ihriskách, na športoviskách, na trávnatých plochách ako aj na cestách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve obce, mimo miest na tieto účely určených,

d)jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,

e)vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo vlastníctve mesta a vo vodných tokoch a na ich brehoch.

2)Zakazuje sa parkovanie všetkých druhov nákladných motorových vozidiel, prívesov, návesov, pojazdných mechanizmov, traktorov a autobusov na verejných priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1)Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Čečejovciach dňa 08.08.2019.

2)Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 19.07.2019.

3)Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 09.08.2019.

4)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 24.08.2019.

 

                                                                          Bc. Lukáš Macák
                                                                            starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK