Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

OBEC  ČEČEJOVCE

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb.    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

  obce Čečejovce

č. 04/2016

o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Čečejovce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                30.11.2016

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                   30.11.2016

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                           01.12.2016     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                    11.12.2016

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:            ................

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                             19.12.2016

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                19.12.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                 03.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach podľa § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1  a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo dňa 19.12.2016 na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Čečejovce (ďalej len VZN)

§ 1 

Účel

1. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.

2. Dotáciu je možné poskytnúť na:

 • podporu všeobecne prospešných služieb,
 • podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
 • podporu podnikania a zamestnanosti.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto VZN sa rozumie:

1. „Dotácia“ - nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce.

2. „Žiadateľ“

 • právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 • právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je obec Čečejovce, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 • iná obec alebo vyšší územný celok, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

3. „Všeobecne prospešné služby“ - poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

4. „Všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel“ - rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelania, telovýchovy, plnenie humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí alebo pri postihnutí živelnou pohromou.

§ 3

Zdroje dotácií

1. Finančné zdroje na poskytovanie dotácií sú každoročne vyčlenené v rozpočte obce v príslušnom kalendárnom roku.

2. Finančné prostriedky určené ako dotácia podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

§ 4

Poskytovanie dotácií

1. Dotácie, vyčlenené v rozpočte obce, ktoré nie sú priamo určené pre konkrétny subjekt, resp. podujatie, budú prideľované jednotlivým žiadateľom na základe nimi písomne predloženej žiadosti.

2. Dotácie budú prideľované predovšetkým do týchto oblastí:

 • telovýchova a šport,
 • záujmovo – umelecká činnosť a kultúrne aktivity,
 • rozvoj školstva a vzdelávania,
 • zdravotníctvo a sociálna oblasť.

3. Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám, pokiaľ nie sú:

 • v likvidácii
 • nebolo na ich majetok vyhlásené konkurzné konanie,
 • nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch voči poskytovateľovi a plnia si povinnosti voči obci.

4. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

5. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

§ 5

Žiadosť

1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti podľa formuláru, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.

2. Žiadosť musí podpísať štatutárny zástupca žiadateľa a musí byť opatrená odtlačkom pečiatky žiadateľa.

3. Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať najmä:

 • presné označenie žiadateľa (štatutárny zástupca, právna forma, IČO, DIČ, číslo zápisu v príslušnom registri, právna subjektivita)
 • špecifikáciu projektu, úlohy, akcie, na ktorú sa má dotácia poskytnúť,
 • termín (časový harmonogram) a miesto realizácie,
 • charakteristiku konkrétneho projektu, úlohy, akcie,
 • odôvodnenie žiadosti a forma účasti obce,
 • celkový rozpočet projektu a výšku dotácie požadovanej od obce,
 • predpokladaný prínos pre obec,
 • peňažný ústav a číslo účtu.

4. Obec je oprávnená dodatočne požadovať od žiadateľa aj ďalšie písomné dokumenty potrebné na kvalifikované posúdenie podanej žiadosti.

5. Žiadosti o poskytnutie dotácií Obecným zastupiteľstvom musia byť podané najneskôr do 31.1. bežného roka. Žiadosti podané po tomto termíne OZ nebude akceptovať.

6. Žiadosti o poskytnutie dotácií v sume do 200,- € bude OcÚ v Čečejovciach prijímať počas celého roka.

7. Žiadateľ  - právnická osoba nesmie mať právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Splnenie tejto podmienky žiadateľ – právnická osoba preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, pri podaní žiadosti o dotáciu.

§ 6

Účel použitia dotácií

1. Použitie dotácií je viazané na vopred určené okruhy potrieb, ktorými sú:

 • oblasť miestnej kultúry,
 • oblasť športových aktivít,
 • oblasť vzdelávania a školstva,
 • oblasť zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti,
 • oblasť životného prostredia.

2. Žiadateľ o dotáciu musí konkrétne špecifikovať použitie dotácie (napr. vecné odmeny pri dotáciách poskytnutých starostom obce v sume do 200,- €, cestovné, ubytovanie a stravné na súťaže, vystúpenia a ostatné podujatia, vklady do súťaží, nákup športovej výstroje a inej výstroje používanej na súťažiach a vystúpeniach) s podmienkou vedenia preukázateľnej evidencie. V prípade, že žiadosť obsahuje konkrétny projekt, uviesť, na ktorú časť projektu sa dotácia požaduje. Oprávnenosť poskytnutia dotácie posúdi OZ.

§ 7

Kritériá na poskytnutie dotácií

Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá:

 1. Oblasť miestnej kultúry,
 2. Oblasť športových aktivít,
 3. Oblasť vzdelávania a školstva,
 4. Oblasť zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti,
 5. Oblasť životného prostredia.

§ 8

Poskytovanie dotácií

1. Žiadosti o poskytnutie dotácií posudzuje:

 • obecné zastupiteľstvo,
 • starosta obce.

2. O poskytnutí dotácií rozhoduje:

 • starosta obce do výšky 200,- € v rámci schváleného rozpočtu, najviac však lx ročne pre právnickú osobu a fyzickú osobu,
 • obecné zastupiteľstvo vo všetkých ostatných prípadoch,

3. Ak poskytne dotáciu starosta obce, predloží o tom informáciu na najbližšom zasadnutí OZ.

4. Dotácie sú kryté prostriedkami z rozpočtu obce za podmienok ustanovených zákonom č. 583/2004 Z. z.

5. Maximálna výška poskytnutej dotácie právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je 3000,- € výnimkou odstránenia následkov živelnej pohromy a reprezentačných účelov obce.

6. Dotácia môže byť opakovane poskytnutá tomu istému žiadateľovi:

 • najskôr po uplynutí dvoch rokov, ak mu bola poskytnutá dotácia vo výške od 1000,- € do 3000,- € od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie, s výnimkou odstránenia následkov živelnej pohromy a reprezentačných účelov obce.
 • najskôr po uplynutí jedného roka, ak mu bola poskytnutá dotácia vo výške do 1000,- € od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie, s výnimkou odstránenia následkov živelnej pohromy a reprezentačných účelov obce.

7. OZ môže v odôvodnenom prípade rozhodnúť aj o poskytnutí mimoriadnej dotácie, ak si to vyžiadajú okolnosti vzniknuté mimoriadnymi, neočakávanými udalosťami. Výška takto poskytnutej dotácie závisí od rozhodnutia OZ a možností rozpočtu.

§ 9

Forma poskytovania dotácií

1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej dohody.

2. Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

 • formu poskytnutia,
 • výšku dotácie,
 • účelové vymedzenie použitia dotácie,
 • povinnosť viesť preukázateľnú evidenciu poskytnutého príspevku.

3. V prípade, že právnická alebo fyzická osoba nedodrží účel a podmienky stanovené v dohode, je povinná dotáciu vrátane diskontnej úrokovej sadzby obci vrátiť.

§ 10

Záverečné ustanovenia

1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce vždy do 30.11. príslušného roka.

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2013 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce Čečejovce.

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa  19.12.2016.

4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje výlučne OZ v Čečejovciach.

5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 03.01.2017

                                                                                                          Ing. Július Pelegrin
                                                                                                          starosta obce v.r.

 

                                                                                                             

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK