Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                         Číslo: VZN - 3/2016

O B E C   Č E Č E J O V C E

   v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a ustanovením § 20 ods.3 písm. a) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Čečejovce

č. 3/2016

                      o určení spoločného školského obvodu základných škôl

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         14.09.2016

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                           14.09.2016

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                  14.09.2016     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                            29.09.2016

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                  29.09.2016

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                  30.09.2016    

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                     30.09.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                     15.10.2016

 

      Všeobecne záväzné  nariadenie obce Čečejovce č. 3/2016

  o určení spoločného školského obvodu základných škôl

 

I.      Úvodné ustanovenia

Toto VZN obce Čečejovce ustanovuje podrobnosti o určení školského obvodu pre obce Paňovce, Cestice, Cestice - časť Dobogov,  Buzica, Buzica – časť Dobytčí dvor, Rešica, Nižný Lánec, Komárovce, Čečejovce,  Čečejovce – časť Seleška.

 

 II.    Spoločný školský obvod

Obec Čečejovce na základe dohôd so zriaďovateľmi ZŠ Paňovce, Cestice, Buzica, Rešica, Nižný Lánec a Komárovce vytvára spoločný  „Školský obvod pre ZŠ ročníky 1-9 a ZŠ Komárovce pre ročníky 1-9“

Spoločný školský obvod pre jednotlivé ročníky tvoria obce:

1.Čečejovce a Čečejovce - časť Seleška ročníky 1-9 s vyučovacím jazykom slovenským

2.Paňovce ročníky 5 - 9 s vyučovacím jazykom slovenským

3.Cestice a Cestice - časť Dobogov pre ročníky 5-9 s vyučovacím jazykom slovenským

4.Buzica a Buzica - časť Dobytčí Dvor pre ročníky 1-9 s vyučovacím jazykom slovenským

5.Rešica ročníky 1-9 s vyučovacím jazykom slovenským

6.Nižný Lánec pre ročníky 1-9 s vyučovacím jazykom slovenským

7.Komárovce pre ročníky 1-9 s vyučovacím jazykom slovenským

 

III.      Záverečné ustanovenia

1.Na VZN č. 3/2016 sa uznieslo OZ v Čečejovciach dňa 30.09.2016 uznesením č.259/9/2016

2.Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Čečejovciach

3.Toto VZN č. 3/2016  nadobúda účinnosť  15.10.2016

4.Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 4/2013 o určení  spoločného školského obvodu základných škôl zo dňa 12.09.2013.

 

Ing. Július Pelegrin
starosta obce

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK