Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

VZN č. 01/2015                                                                                                   strana č .1

Všeobecne záväzné nariadenie                                      Číslo : VZN – 01/2015

                                Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce

                                                                          č. 01/2015

o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čečejovce

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli v obci Čečejovce dňa:  17.07.2015         

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie :  17.07.2015        

Dátum ukončenia pripomienkového konania :         03.08.2015         

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa :

Schválenie všeobecne záväzného nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa :  10.08.2015                        

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa : 10.08.2015                                     

VZN nadobúda účinnosť dňom :   25.08.2015                                       

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce  na tomto nariadení sa uznieslo dňa 10.08.2015 pod č. 115/08/2015 v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

                                              Všeobecne záväzné nariadenie

                                                                    č. 1/2015

o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čečejovce

                                                                           § 1

                                                             Úvodné ustanovenie

1. Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Čečejovce pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.

2. Toto nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

                                                                            § 2

                                                        Stavba a prevádzka žumpy

1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.

2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.

3. Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu. (1)

4. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám. (2)

7. Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym  odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov. (3)

8. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

(1) § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

(2) STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115

(3) § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

9. Obec Čečejovce, v súlade s právnymi normami (4), dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, tel. č.  055/7952777. 

    Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu  žumpy a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré na to majú oprávnenie.

10. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Čečejovce doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

                                                                        § 3

                              Náhradné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd

1. Náhradné zásobovanie vodou obec Čečejovce zabezpečí v prípade akútneho nedostatku pitnej  vody v obci.

2. Ako náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp až do  vybudovania verejnej kanalizácie sa určuje odvoz odpadu zo žúmp a septikov pomocou  fekálnych vozov organizácií, ktoré na to majú oprávnenie.

                                                                      § 4

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu. (5)

2. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd.

3. Obec uloží pokutu do 3.319,39 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na  podnikanie za porušenie tohto VZN.

4. Obec uloží pokutu fyzickej osobe do sumy 165.- Eur za porušenie tohto VZN.

5. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžku  trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

6. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

7. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

8. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

    a) starosta obce Čečejovce

    b) hlavný kontrolór obce Čečejovce

    c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce

    d) členovia komisie Výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku OZ obce Čečejovce

9. Na tomto nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo  v Čečejovciach dňa  10.08.2015 pod  č. 115/08/2015.

10. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Čečejovciach, 10.08.2015                                                                     

                                                                                                                        starosta obce
                                                                                                               Ing. Július Pelegrin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 9 písm. a) zákona 442/2002 Z. z.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

(5) § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK