Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

VZN č. 02/2014                                                                                            strana č .1

     Všeobecné záväzné nariadenie                                      Číslo : VZN – 02/2014

 

                                                  OBEC ČEČEJOVCE

V súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.,   o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a  

 

                             Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce

                                                              č. 02/2014

o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli v obci Čečejovce dňa:               27.11.2014

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie :            28.11.2014

Dátum ukončenia pripomienkového konania :                   10.12.2014

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa :

 

Schválenie všeobecne záväzného nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa :                           16.12.2014

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa :               16.12.2014                      

VZN nadobúda účinnosť dňom :                                                01.01.2015

 Obecné zastupiteľstvo v  Čečejovciach. na  základe § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení

                  

  ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

                                                                           §  1

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „poplatok“)   na území obce Čečejovce

(2) Obec Čečejovce ukladá na svojom území tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za predajné automaty,

e) daň za nevýherné hracie prístroje,

(3) Obec Čečejovce  ukladá na svojom území miestny poplatok.

(4) Zdaňovacím  obdobím pre  daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok je kalendárny rok.

 

ČASŤ DRUHÁ

MIESTNE DANE.

  

Daň z nehnuteľností

§ 2

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

§ 3

Daň z pozemkov

 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Čečejovce uvedené v§ 6 zákona o miestnych daniach v členení podľa ust. § 6 ods. 1  zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ust. § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí vykonať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

(4) Hodnota pozemkov na území obce Čečejovce v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je nasledovná :

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,4225 eur/m2

(5) V súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č.1 zákona o miestnych daniach sa pre trvalý trávny porast  použije hodnota pozemku 0,0232 eur/m2 určená v súlade požiadavkami tohto ustanovenia.

(6) V súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pre  druh pozemku : - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  použije hodnota pozemku 0,1659 eur/m2. Hodnota týchto pozemkov určená týmto ustanovením nariadenia sa použije len pokiaľ daňovník nepreukáže znaleckým posudkom inú hodnotu.

(7) V súlade s ust. § 7 ods. 6  zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že  hodnota pozemku uvedená v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach je pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 eur/m2 ,  pre stavebné pozemky a pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok  18,58 eur/m2.

(8) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Čečejovce okrem pozemkov uvedených v  § 3 ods. 9 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                   0,35 %,

b) trvalé trávne porasty                                                                        0,50 %,

c) záhrady                                                                                               0,35 %,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                          0,80  %,

e)  zastavané plochy a nádvoria                                                           0,35 %,

g) stavebné pozemky                                                                             0,30 %,

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                0,35 %

(9) Správca dane určuje  v jednotlivej  časti obce vymedzenej parcelami  „C“ parc.č. 1251/41, 1251/42, 1251/32, 1251/33, 1251/35, 1251/38, 1251/25, 1251/43, 1242/58, 1347/2 a podľa reg. „E“ parc.č. 1347/1 v kat. úz. Čečejovce  teda na pozemky,  na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 1,75 %

 

§ 4

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Čečejovce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(4) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci Čečejovce/ v časti obce Seleška v katastrálnom území Čečejovce nasledovne:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu   0,066 eur/m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

    hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

    produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                               0,066 eur/m2

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                          0,400 eur/m2

d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby

    hromadných garáží umiestnené pod zemou                     0,170 eur/m2         

 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

    stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na

    administratívu                                                                         0,660 eur/m2

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

    súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou                                 0,660 eur/m2

g) ostatné stavby  neuvedené v písm. a) až f)                           0,170 eur/m2             

(5) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,033 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

§ 5

Daň z bytov

 

(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Čečejovce, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych daniach).

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) V súlade s ust. § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Čečejovce v katastrálnom území Čečejovce vo výške   0,100 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a vo výške 0,330 za každý aj začatý m2 nebytového priestoru.

§ 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) V súlade s ust. §17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne podmienky  v obci Čečejovce znižuje daň z pozemkov nasledovne:

a) o 50 % z daňovej povinnosti na pozemky ktorých vlastníkmi sú FO staršie ako 70 rokov k 1.1. zdaňovacieho obdobia ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. Oslobodenie správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese evidovaná ďalšia osoba, na ktorú sa toto oslobodenie nevzťahuje (mladšia ako 70 rokov).

(2) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach  s ohľadom na miestne podmienky v obci správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:

a) pozemky na ktorých sú cintoríny, urnové háje

b) pozemky, vo vlastníctve obce, škôl a cirkví neslúžiace na podnikateľské účely,

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

(3) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok v obci Čečejovce znižuje správca dane daň zo stavieb a daň z bytov nasledovne:

a) o 50 % z daňovej povinnosti na stavby slúžiace na bývanie a byty vo vlastníctve FO starších ako 70 rokov k 1.1. zdaňovacieho obdobia a FO držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Oslobodenie správca dane neposkytuje  v prípade ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese ďalšia evidovaná osoba, na ktorú sa toto zníženie dane nevzťahuje

b) o 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve FO držiteľov preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlom používané na ich dopravu.

(4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(5) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia,  správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov, ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods.1 písm. a) a b) zákona o miestnych daniach.

(7) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

(8) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ten z nich ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

(9) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane .

(10)Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.

(11) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, alebo tak ako je to uvedené v rozhodnutí.

(12) Daňovník daň z nehnuteľnosti zaplatí  na účet obce Čečejovce, VUB Košice  č.u.1723542/0200, IBAN SK 43 0200 0000 0000 0172 3542  a to poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za daň.

 

Daň za psa

§ 7

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom.                                                     

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane nasledovne: 7 eur za  jedného psa a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(7)  Daň za psa vyrubí správca dane rozhodnutím.

(8) Daňovník daň za psa zaplatí na účet obce Čečejovce, VUB Košice  č.u.1723542/0200,  IBAN SK 43 0200 0000 0000 0172 3542  a to poštovou poukážkou,  prevodným príkazom alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za daň.

                                          Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Čečejovce, a to:

a) hlavné a vedľajšie  miestne komunikácie v celej svojej  dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,

b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa na účely tohto nariadenia rozumie

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru,

b) umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,

c) umiestnenie skládky,

d) za parkovanie nákladných motorových vozidiel na vyhradenom parkovisku

(4) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného  priestranstva v m2.

(6) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s ust. § 33 zákona o miestnych daniach za  každý aj  začatý mosobitne  užívaného verejného priestranstva takto :

a) 0,50 eur za  1 m2 predajného miesta/ za každý začatý deň    

b) 0,33 eur za 1 m2/ za každý začatý deň

c) 0,33 eur za 1m2/za každý začatý deň

d) 0,33 eur za 1 m2/za každý začatý deň

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

(8) Daňovník je povinný  oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej resp. zaplatenej dane v deň vzniku skutočnosti.

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu v deň skončenia užívania verejného priestranstva.

(9) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane rozhodnutím.

 

Daň za predajné automaty

§ 10

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47  a  § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:  vo výške 70 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká  a zaniká v súlade s ust. § 48 zákona o miestnych daniach.

  1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.
  2. Daň za predajné automatyvyrubí správca dane rozhodnutím.
  3. Daň možno zaplatiť na účet obce č.ú. 1723/542/0200, IBAN SK 43 0200 0000 0000 0172 3542  a to  poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom
  4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v v ktorom došlo k zmene správcu dane.

(10) Na účely identifikácie predajného automatu tento musí byť označený číslom vydaným správcom dane.

(11) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate:

a) výrobné číslo predajného automatu,

b) miesto (adresa) osadenia automatu

c) dátum začatia prevádzkovania automatu

d) názov a adresu prevádzkovateľa

(12) Od dane,  sú v súlade s ust. § 51 zákona o miestnych daniach, oslobodené predajné automaty
na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazových pohlavných chorôb.

 

                                                 Daň za nevýherné hracie prístroje

§  11

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.

(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach,  sadzbu dane  70 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.    

(6) Daňová povinnosť vzniká  a zaniká v súlade s ust. § 56 zákona o miestnych daniach.    

(7) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

(8) Daň za nevýherné hracie prístroje  vyrubí správca dane rozhodnutím .

(9) Daň môže daňovník zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) prevodným príkazom

b) poštovou poukážkou na účet obce VUB Košice, č.ú. 1723542/0200, IBAN SK 43 0200 0000 0000 0172 3542

(10) Na účely identifikácie nevýherného hracieho prístroja tento musí byť označený číslom vydaným správcom dane.

(11) Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

b) miesto (adresu) osadenia nevýherného hracieho prístroja

c) dátum začatia prevádzkovania

d) názov a adresu prevádzkovateľa

(12) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

ČASŤ TRETIA

 POPLATOK

 Poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§  14

(1) Poplatok sa platí za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od FO  a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt  alebo prechodný pobyt  alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu  alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,  vinicu, ovocný sad,  trvalý trávny porast  na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku  a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a)  tohto ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").

(5)  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

(6) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2,  a zaniká dňom, ktorým takáto skutočnosť zanikne.

(6) Sadzbu poplatku  určuje správca dane, v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych daniach,   vo výške 0,032876 eur za osobu a kalendárny deň

 (7) Hodnota koeficientu určeného správcom je 1.

(8)V obci nie je zavedený množstvový zber, obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 14 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 14 ods.2 písm.b) alebo písm. c).

Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období  je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou podľa ods.  7  a
b) priemerného počtu osôb alebo podľa  miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.

(9) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienkami pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zánik dôvodu spoplatnenia ( napr. zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod. )

(10) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.

(11) (1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.

(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Čečejovce v zdaňovacom období a to najmä: potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní alebo pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou a podobne..

(12) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

(13) Poplatník  poplatok zaplatí na účet obce Čečejovce, VUB Košice  č.u.1723542/0200, IBAN SK 43 0200 0000 0000 0172 3542  a to poštovou poukážkou, prevodným príkazom v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za daň.

   ČASŤ ŠTVRTÁ

        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia

§  15

    Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec Čečejovce prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá hlavný kontrolór obce Čečejovce.

(3) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) a h) tohto nariadenia možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods. 3 tohto nariadenia možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 16

Záverečné  ustanovenia

(1) Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu daní, poplatkov a konania platia ustanovenia zákona o miestnych daniach a zákon  č. 563/2009  Z. z.  o  správe  daní    v  znení neskorších právnych  predpisov.

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Čečejovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach  dňa 16.12.2014.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 6/2012  zo dňa 14.12.2012  o   miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce. 

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

V Čečejovciach dňa 16.12.2014

 

Ing. Július Pelegrin
starosta obce

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK