Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                                              Číslo: VZN – 1/2016

      

O B E C   Č E Č E J O V C E

 v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČEČEJOVCE

                                                                 č. 1/2016

o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                               22.01.2016       

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                 22.01.2016       

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie :                     22.01.2016        

Dátum ukončenia pripomienkového konania :                               07.02.2016         

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa :     ...................

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa :                    15.02.2016                  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa :        16.02.2016                       

VZN nadobúda účinnosť dňom :                                         02.03.2016

Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písmena f), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím príslušných ustanovení  zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce ČEČEJOVCE toto

Všeobecne záväzné nariadenie o

Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku
 

Článok 1
Rozsah platnosti

Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku obce Čečejovce
                                                                    Článok 2
                                                     Prevádzkovanie pohrebiska

  1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) správu a údržbu Domu smútku .

  2) Obec Čečejovce, so sídlom Buzická 55, Čečejovce, IČO: 00324078, je prevádzkovateľom pohrebiska, pričom nemá odbornú spôsobilosť na výkon tejto činnosti. 
Obec Čečejovce uzatvorila v súlade so zákonom č.523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov  „Zmluvu o poskytnutí služby“  s firmou :   Ján Kubacka OMEGA          
                   Orávka 55, 980 42 Orávka
                    IČO  40 208 656
                    DIČ 1031287334

ktorá je odborne spôsobilá na výkon tejto činnosti. Táto firma je výlučne ako dohliadajúci orgán nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 a zároveň spôsobilou a zodpovednou osobou.


                                                                   Článok 3
                                         Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 
1) Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania
trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len s písomným
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky prevezme prevádzkovateľ po preukázaní splnenia podmienok uvedených v článku 9 bod 5 až 8 tohto prevádzkového poriadku,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade s ustanovením zákona č. 131/2010 Z. z. a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorá sa člení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
  1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
  1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
  1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
  1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
  1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,
  1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
  1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
  1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
   2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
   2b) zrušení pohrebiska,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o:
  1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
  2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v zmysle článku 8 – Výpoveď  nájomnej zmluvy
i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, písomne o takomto zásahu informovať nájomcu,
j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku,
k) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest, výsadbu, udržiavanie zelene,
l) nahlasovať požiadavku na vývoz smetných nádob umiestnených na pohrebisku,
m) starať sa o poriadok v dome smútku,
n) zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu,
o) otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska.

                                                              Článok 4
                           Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie ,
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
2) je zakázané:
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,
b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby    
   pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej    lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na  
náklady porušovateľov.
4) Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť

                                                                  Článok 5

                                         Povinnosti návštevníkov pohrebiska

  1) Návštevníci  pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
  2) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať a zapaľovať odpadky, spaľovať trávu, požívať alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod.

                                                                    Článok 6
                                                       Prístup na pohrebisko

 
1) Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom čase                   
  od 1. apríla do 30. septembra    07.00 – 20.00 hod.
  od 1. októbra do 31. marca       07.00 – 18.00 hod.
  Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1. novembra do 3. novembra je pohrebisko    otvorené do 22.00 hod.

2) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
3) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.
4) Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
5) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
6) Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov, po splnení podmienok uvedených v čl. 3 písm. 1) a) v pracovných dňoch v čase od 09,00 – 18,00 hod., alebo jednu hodinu pred pohrebom.
 

                                                                  Článok 7
                                                 Užívanie hrobového miesta

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom  nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
4) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je  povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
5) Nájomné za užívanie hrobového miesta na cintoríne na obdobie 20 rokov na pochovanie občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Čečejovce činí: za jednohrob 33,20 Eur, za detský hrob a urnový hrob 16,60 Eur.

Nájomné za užívanie hrobového miesta na cintoríne na obdobie 20 rokov na pochovanie občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, ale odtiaľ pochádzajú a želajú si tu byť pochovaní - ich žiadosti sa vyhovie so zvýšeným poplatkom, ktorý činí 166 Eur za jednohrob, 83 Eur za detský hrob a urnový hrob.

Nájomné za užívanie hrobového miesta na cintoríne na obdobie 20 rokov na pochovanie občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt – nájomné za jednohrob činí 332 Eur, za detský a urnový hrob 166 Eur.

6) Nájomné sa odvádza prevádzkovateľovi.
7) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy má osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

                                                                   Článok 8
                                                      Výpoveď nájomnej zmluvy
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

3) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta

b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, s písomným súhlasom Obce Čečejovce, z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na  náklady Obce Čečejovce  preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

7)  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.                                                               

                                                                Článok 9
                   Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej  doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva  uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5) Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
6) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku.
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
7) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
8) Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.
9)Evidencia hrobových miest a situačný plán pohrebiska sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.
10 ) Exhumáciu vykoná odborne spôsobilá osoba, ktorá má na túto činnosť súhlasné rozhodnutie ŠÚVZ. Exhumácia sa vykoná bez prístupu verejnosti.

                                                                  Článok 10
                                                          Práce na pohrebisku

1) Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné svojpomocne (príbuzní neb.) alebo nato oprávnená právnická alebo fyzická osoba ale iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Okresný úrad Košice –okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hroncova 13, Košice.
2) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 3) Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

                                                                  Článok 11
                                              Stavebné úpravy hrobových miest

1) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jednohrob :110 x 245 cm
Dvojhrob : 210 x 245 cm
Trojhrob :  310 x 245 cm
Detský hrob ( dieťa do 6 rokov): 80x140 cm
Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm
Urnový hrob : 70x70 cm
2) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.
3) Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.
4) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
5) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
6) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
7) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

                                                                Článok 12
                                                         Dĺžka tlecej doby

1) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.
2) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

                                                               Článok 13
                                                      Nakladanie s odpadmi

1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto určené prevádzkovateľom pohrebiska.
2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska na miesto určené prevádzkovateľom pohrebiska.

                                                                Článok 14
                                                  Prevádzka Domu smútku

Dom smútku je samostatne stojacim objektom, pričom obsahuje obradnú sieň a chladiacu miestnosť vybavenú chladiacim zariadením pre 2 zosnulých.
Dom smútku je prístupný verejnosti výlučne hodinu pred obradom, až do času skončenia obradu. Ak sú uložené ľudské pozostatky v chladiacom zariadení, pozostalí majú nárok na ich nahliadnutie. To všetko po dohode so správcom Domu smútku, teda Obcou Čečejovce.            

  Článok 15
Používanie chladiaceho zariadenia

Obec Čečejovce má vo svojom vlastníctve Dom smútku. Dom smútku je vybavený chladiacim zariadením na ukladanie ľudských pozostatkov do času pochovania, ktoré zabezpečuje trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0°C až +5°C.
Kontrola teploty je zabezpečená teplomerom s údajmi o minimálnej aj maximálnej teplote počas chladenia. Opravy sú zabezpečené vo vlastnej réžii.

 Článok 16
Režim údržby, čistoty a dezinfekcie

a)   čistenie chladiaceho zariadenia ako aj miestnosti vrátane WC je zabezpečená 1 krát týždenne dezinfekčnými prostriedkami (Savo, Chloramín, Perfarín),
b)  chladiace zariadenie je pritom čistené po každom použití (prípravkami v  bode a),
c)  ak ide o uloženie alebo prevoz ľudských pozostatkov, ktoré sú nakazené nebezpečnou chorobou, priestor v chladiacom boxe sa musí dezinfikovať po každom použití,
d)  pri práci v priestoroch chladiaceho zariadenia sa používajú ochranné prostriedky (rukavice a pod.),
e)  v priestoroch chladiaceho zariadenia je odvetrací otvor na prevetranie,
f)  dodávka pitnej a úžitkovej vody je zabezpečená verejným vodovodom, kanalizácia je napojená na vlastnú žumpu, zber odpadu je po umiestnení do nádob TKO odoberaný  zmluvnou firmou.

                                                              Článok 17

                                          Dostupnosť Prevádzkového poriadku

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný  na mieste obvyklom na pohrebisku a zároveň aj na obecnom úrade.


                                                             Článok 18
                                                         Cenník služieb

Ceny poskytovaných služieb v Dome smútku sú stanovené v sadzobníku úhrad /cien/, ktorý je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čečejovce č. 2/2012 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce schváleného Obecným zastupiteľstvom v Čečejovciach dňa  28.5.2012.

                                                              Článok 19
                                                               Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa §32 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa §33 uvedeného zákona.

                                                              Článok 20
                                                  Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce dňa 15.02.2016
uznesením č. 191/2/2016.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 02.03.2016.

V Čečejovciach dňa 16.02.2016                                                                          

 

                                                                                                    Ing. Július Pelegrin
                                                                                                         starosta obce

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK