Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                         Číslo: VZN - 1/2017

                

O B E C   Č E Č E J O V C E

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Čečejovce

č.1/2017

o zmene VZN obce číslo 3/2013

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou v Čečejovce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         03.10.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                           03.10.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                  03.10.2017     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                           20.10.2017

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                     20.10.2017

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                             23.10.2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                23.10.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                 08.11.2017

 

        Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce  podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Účel.

Toto nariadenie mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 3/2013 v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 2

Predmet

Všeobecne záväzného nariadenia obce Čečejovce č.3/2013  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou v Čečejovce sa mení  takto:

V § 2 sa dopĺňa bod  č.6)  novým znením :

Zákonný zástupca dieťaťa príspevok vo výške 2,50 Eur za účasť dieťaťa materskej školy na  jednej vyučovacej hodine cudzieho jazyka

§ 3
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach sa uznieslo na tomto nariadení dňa     23.10.2017 uznesením č.:  331/10/2017.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

    tabuli obce Čečejovce.

                                                                        Ing. Július Pelegrin

                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK