Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČEČEJOVCE

č.  1/2019

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce  

Zmeny a doplnky č.1

Obecné zastupiteľstvo Čečejovce  v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

  1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1
  2. Záväznou časťou Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1 sú základné zásady usporiadania a využívaniaúzemia, určené v regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania riešeného územia.
  3. Záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1, schváleného uznesením ObZ č. 45/06/2019 zo dňa 3.6.2019 je nedeliteľnou prílohou tohto VZN

Čl. 2

Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Čečejovce, na stavebnom úrade obce Čečejovce  a na Okresnom úrade, Odbore výstavby a bytovej politiky v Košiciach.

Čl.3

Toto VZN  bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach č. 46/06/2019 zo dňa 3.6.2019 a  nadobúda účinnosť  30-tym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením  na úradnej tabuli obce Čečejovce                                                                        
                                                                       

Bc. Lukáš Macák
                                                                          starosta obce

 

Vyvesené dňa:. 29.04.2019                                   

Zvesené dňa: 4.7.2019

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK