Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecné záväzné nariadenie                         Číslo: VZN - 5/2015

 

O B E C   Č E Č E J O V C E

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

v y d á v a

                                                              

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČEČEJOVCE

č.5/2015

o zmene VZN obce Čečejovce číslo 2/2014

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         30.11.2015

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                           30.11.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                   01.12.2015     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                            11.12.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                    ................

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                 15.12.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                    15.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                    01.01.2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

                                                            sa uznieslo na tomto          

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE ČEČEJOVCE č. 05/2015,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 02/ 2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Článok. I

VZN obce Čečejovce č.02/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

1. Nové znenie § 14 ods. 6 bude takéto

  1. Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych daniach, vo výške 0,037 Eur za osobu a kalendárny deň.

b)   Sadzba poplatku  za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín    určuje  správca dane vo výške  0,032 eura.

 

Článok. II

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce dňa 15.12.2015 uznesením č. 161/12/2015.

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

V Čečejovciach dňa 15.12.2015                                                                             

 

Ing. Július Pelegrin

Starosta obce

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK