Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                         Číslo: VZN - 2/2015

 

O B E C   Č E Č E J O V C E

                   v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a ustanovením § 20 ods.3 písm. a) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Čečejovce

č.2/2015

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole s materskou školou v Čečejovciach.

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         24.09.2015

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                         24.09.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                               24.09.2015     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                         16.10.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:            16.10.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                19.10.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                  20.10.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                      04.11.2015

                             Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „nariadenie“ ).

§ 1.

Účel.

Toto nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole, ktorej zriaďovateľom je obec Čečejovce.

§ 2.

Zápis detí ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku.

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

2.  Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko v spoločnom školskom obvode, plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole, ktorú určí Okresný úrad - odbor školstva Košice.  

3. Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch základnej školy, ktoré na tento účel vyhradí riaditeľ základnej školy a to:

a) najskôr 1. apríla v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. a

b) najneskôr 30. apríla,

ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presný dátum, miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky k nasledujúcemu školskému roku dohodne riaditeľ základnej školy so starostom obce. Oznam o dátume, mieste a čase zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej školy zverejní zákonným zástupcom dieťaťa na budove základnej školy a inom verejne dostupnom mieste v rámci celého školského obvodu najneskôr 30 dní pred určeným zápisom.

§ 3.

Záverečné ustanovenia.

1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach

    uznesením č. 138/10/2015 zo dňa 19.10.2015.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa   04.11.2015.

                                                                                                              Starosta obce

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK