Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

O B E C   Č E Č E J O V C E

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Čečejovce

č.2/2019

o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         10.06.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                             10.06.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                    10.06.2019     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                             01.07.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                    01.07.2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                 01.07.2019

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                     02.07.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                 17.07.2019

 

        Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce  podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§1

Predmet úpravy

  1. Toto nariadenie upravuje podmienky úhrad fyzickými a právnickými osobami za služby poskytované obcou Čečejovce /ďalej len „obec“/.
  2. Stanovenie a určenie úhrady /ceny/je v súlades platnou úpravou tvorby cien, najmä so zákonomNR SR č. 18/1996 Z. Z. O cenáchv znení neskorších predpisov.
  3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou a uhradená občanom pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu, v súvislosti na druhu poskytnutej služby.

§2

Dojednávanie  ceny

  1. Cena sa určuje dohodou o jej výške alebo spôsobe, akým sa cena vytvorí. Súčasťou ceny môže byť úplná alebo čiastočná úhrada nákladov na vykonanie služby.
  2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka a zverejňuje sana tabuli obecného úradu.
  3. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny rozmedzím sadzby, v individuálnom prípade dojednať cenu na hornej alebo dolnej hranici sadzby. O určení takejto sadzby sa vyhotovuje písomný záznam podpísaný starostom obce.

§3

Splatnosť ceny

  1. V prípadoch jednorazového poskytnutia služby, pevne stanovenej ceny a úhrade v plnej výške pred poskytnutím služby postačuje konkludentná forma dohody o cene a jej úhrade. Ak nie je splnená čo len jedna z podmienok vyššie uvedených, vyžaduje sa dojednanie poskytnutia služby v písomnej forme.
  2. Cena sa platí prevodom na bankový účet obce č.1723542/0200, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti pred  poskytnutím služby.
  3. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.

§4

Sadzobník úhrad /cien/

/návrh ceny  podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1  zák. NR SR č. 18/1996 Zb. O cenách/

1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase

a) za jeden oznam – občania                                                                          1,00 EUR

b) za jeden oznam – podnikatelia                                                                   3,50 EUR

c) blahoželanie jubilantovi                                                                              3,50 EUR

d) smútočný oznam                                                                                          zdarma

2. Zasielanie SMS notifikácií 

a) za jeden oznam – občania                                                                          1,00 EUR

b) za jeden oznam – podnikatelia                                                                   3,50 EUR

c) blahoželanie jubilantovi                                                                              3,50 EUR

d) smútočný oznam                                                                                          zdarma                                                           

3. Prenájom sály KD s kuchyňou

a) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci do 5 hod.                          40 EUR

b) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce do 5 hod.                  80 EUR

c) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci na jeden deň                   150 EUR

d) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce na jeden deň           300 EUR     

e) prenájom časti sály KD na prezentačné akcie do 2 hod.                              20 EUR 

f) prenájom KD na kar                                                                                      zdarma

K úhrade za prenájom podľa bodu 3. sa pripočítavajú skutočné náklady za plyn a elektrickú energiu.

4.) Cenník výpožičky riadu a iných predmetov

a) príbor (lyžica, vidlička, nôž)          0,05 €/ks

b) kávová lyžička                               0,05 €/ks

c) naberačka                                       0,10 €/ks

d)tanier (hlboký, plytký, dezertný)    0.05 €/ks

e)misa polievková                              0,10 €/ks

f)misa na ovocie                                 0,05 €/ks

g)misa prílohová                                0,10 €/ks

h)miska kompótová                           0,03 €/ks

i)podnos na zákusky                          0,05 €/ks

j)šálka s podšálkou                             0,07 €/ks

k)poháre                                             0,08 €/ks

l)soľnička                                           0,02 €/ks

m)váza                                               0,03 €/ks

n)košík na chlieb                                0,04 €/ks

o)krčach na víno                                0,10 €/ks

p)obrus                                               0,50 €/ks

r)nádoby                                            0,50 €/ks

5.) Dom smútku

a) prenájom obradnej siene na jeden obrad                                                             8,00 EUR

b) uloženie zomrelých v chladiacom zariadení:

    -  pochádzajúcich z obce za každý deň prenájmu                                                2,00 EUR

    -  cudzích za každý deň prenájmu                                                                       5,00 EUR                                  

6.) Likvidácia obsahu žúmp zabezpečená obcou:                        podľa účtovanej sumy VVS, a.s.

7.) Administratívne úkony

Potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami:

a) pre fyzické osoby                                                                                                  2,00 EUR

b) pre právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie                              3,50 EUR

c) režijné náklady súvisiace s civilným sobášom                                                     20 EUR

8.) Ostatné:

Odpadová nádoba na komunálny odpad - 110l                                           - podľa nákupu

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN 2/2012 a 3/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce.

§6

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 17.07.2019. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Čečejovce uznesením č. 58/07/2019  dňa  01.07.2019.

                                                                                  Bc. Lukáš Macák
                                                                                  starosta obce

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK