Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                         Číslo: VZN - 3/2015

 

O B E C   Č E Č E J O V C E

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Čečejovce

č.3/2015

o zmene VZN obce číslo 2/2012

o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce.

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         24.09.2015

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                          24.09.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                24.09.2015     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                          16.10.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:            16.10.2015

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                 19.10.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                   20.10.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                       04.11.2015

 

        Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce  podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Účel.

Toto nariadenie mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.2/2012 v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 2

Predmet.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Čečejovce č.2/2012 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce sa mení  takto:

V § 4 sa nahrádza bod 1)  novým znením :

1) Vyhlásenie v obecnom rozhlase

a) za jeden oznam – občania                                                                         1,00 EUR

b) za jeden oznam – podnikatelia                                                                3,50 EUR

c) blahoželanie jubilantovi                                                                              3,50 EUR

d) smútočný oznam                                                                                          0,00 EUR    

 

V § 4 sa nahrádza bod 2) novým znením:                                                                                 

2) Prenájom sály KD s kuchyňou

a) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci do 5 hod.                        40 EUR

b) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce do 5 hod.             80 EUR

c) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci na jeden deň                 150 EUR

d) pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce na jeden deň      300 EUR    

e) prenájom časti sály KD na prezentačné akcie do 2 hod.                              20 EUR 

f) prenájom KD na kar                                                                                                 Zdarma

 

K úhrade za prenájom podľa bodu 2) sa pripočítavajú skutočné náklady za plyn a elektrickú energiu.

V § 4 sa vypúšťa bod 3)  Prenájom kuchyne

V § 4 ods. 6) sa suma „ 24 EUR“  nahrádza textom  „ podľa účtovanej sumy VVS“

V § 4 ods. 8) sa suma „27 EUR/ks“ nahrádza textom  „podľa nákupu“

§ 3
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach sa uznieslo na tomto nariadení dňa 19.10.2015  uznesením č.: 140/10/2015.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej     tabuli obce Čečejovce.

 

                                                                                 Ing. Július Pelegrin
                                                                              starosta obce

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK