Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                         Číslo: VZN - 4/2015

 

O B E C   Č E Č E J O V C E

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  obce Čečejovce

č.4/2015

o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Čečejovce v k.ú. Čečejovce a Seleška.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                         24.09.2015

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                          24.09.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                24.09.2015     

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                         16.10.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:            16.10.2015

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                19.10.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:                                  20.10.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                      04.11.2015

        Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce  podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ l.

Predmet.

1. Toto nariadenie  upravuje:

a)  stanovenie cien stavebných pozemkov a iných pozemkov, spôsob a podmienky predaja pozemkov vo  vlastníctve Obce Čečejovce na iné fyzické alebo právnické osoby,

b)  stanovenie cien pozemkov, spôsob a podmienky kúpy pozemkov  Obcou Čečejovce od iných fyzických alebo právnických osôb.

2. Obec Čečejovce sa pri kúpe alebo predaji pozemkov riadi príslušnými ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými zásadami hospodárenia s majetkom obce.

3. S majetkom obce sú v súlade s platnými právnymi predpismi a tohto nariadenia oprávnení nakladať:

a) obecné zastupiteľstvo (ďalej len: „OZ“),

b) starosta obce.

§ 2.

Ceny pozemkov.

1. Ceny pozemkov vo vlastníctve Obce Čečejovce v prípade predaja iným fyzickým, alebo právnickým osobám:  

a) Cenu stavebných pozemkov v zastavanom území Obce Čečejovce, alebo pozemkov určených na  zastavanie, schváli uznesením OZ pre jednotlivé lokality.

b) Cena pozemkov v zastavanom území Obce Čečejovce a zastavaných stavbou žiadateľa je vo výške  minimálne 15 €/m2.

c) Cena pozemkov mimo zastavaného územia Obce Čečejovce je vo výške minimálne 12 €/m2.

d) V prípadoch hodných osobitného zreteľa má obecné zastupiteľstvo právo individuálne stanoviť kúpnu cenu za odpredaj pozemkov uvedených v § 1. ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. Individuálne stanovenie kúpnej  ceny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

2. Ceny pozemkov v prípade kúpy od iných fyzických, alebo právnických osôb Obcou Čečejovce stanoví obecné zastupiteľstvo uznesením.

 

§ 3.

Spôsob a podmienky predaja a kúpy pozemkov.

1. Kúpu a predaj pozemkov vo vlastníctve obce, alebo do vlastníctva obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach osobitne v každom jednotlivom prípade.

2. Obecný úrad Čečejovce (ďalej len: „OcÚ“) z vlastného podnetu alebo z podnetu tretích osôb predkladá návrh na predaj nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce na schválenie obecnému zastupiteľstvu po predchádzajúcom prerokovaní vo finančnej komisii a v komisii výstavby pri obecnom zastupiteľstve.

3. OcÚ zabezpečí nasledovné podklady k návrhu na predaj nehnuteľných vecí

a) doklad o vlastníctve nehnuteľnej veci (výpis z listu vlastníctva, potvrdenie o neknihovanom pozemku - výpis z pozemkovej knihy),

b) zdôvodnenie navrhovaného predaja a iné významné skutočnosti relevantne ovplyvňujúce rozhodovanie o predaji, popis nehnuteľnej veci prípadne fotodokumentáciu,

c) znalecký posudok, ak je to potrebné, prípadne ak o tom rozhodne OZ

d) snímku z katastrálnej mapy,

e) geometrický plán, ak ide o odpredaj časti pozemku.

4. Obec nie je povinná odpredať pozemok žiadateľovi. Obec neodpredá pozemok žiadateľovi, najmä pokiaľ je tento určený na výstavbu verejnoprospešných stavieb, stavieb určených na bývanie, ktorých investorom je obec, prevádzkových stavieb OcÚ a pozemky, na ktorých sa nachádzajú verejné komunikácie, verejné rozvody inžinierskych sietí, parky a verejná zeleň, prípadne z iných dôvodov.

§ 4.

Záverečné ustanovenia.

1. Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach sa uznieslo na tomto nariadení dňa 19.10.2015 uznesením č.: 142/10/2015.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej  tabuli obce Čečejovce.

                                                                                                                                  Starosta obce

 

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK