Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

OBEC  ČEČEJOVCE

na zabezpečenie jednotného postupu pri stanovovaní úhrad za služby poskytované obcou Čečejovce  v priestoroch ZŠ s MS Čečejovce v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov vydáva:

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

  obce Čečejovce

č. 01 /2017

o úhradách za prenájom priestorov, ktoré sú v správe ZŠ s MŠ Čečejovce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:   19.04.2017                                      Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  19.04.2017                                    Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19.04.2017                                  Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                                Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                    

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:                                                
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                 

Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach podľa § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1  a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo dňa ............... na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje spôsob, výška poplatkov za služby a za prenájom priestorov ZŠ s MŠ Čečejovce (ďalej len VZN)

§1

Predmet úpravy

1. Toto nariadenie upravuje podmienky úhrad fyzickými a právnickými osobami za služby poskytované ZŠ s MŠ Čečejovce a za prenájom priestorov, ktoré sú v správe ZŠ s MŠ Čečejovce

2. Stanovenie a určenie úhrady /ceny/ je v súlade s platnou úpravou tvorby cien, najmä so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služieb, ktoré sú poskytované ZŠ s MŠ Čečejovce a za prenájom priestorov, ktoré sú v správe ZŠ s MŠ Čečejovce

4. Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Čečejovce a orgány Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce. Rovnako sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Čečejovce a tiež podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Čečejovce vo vzťahu k majetku obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách.

§2
Spôsob a splatnosť úhrad

1. Spôsob úhrady za poskytnuté služby a za prenájom je nasledovaný:

 • prevodom na bankový účet obce IBAN: SK4302000000000001723542,
 • poštovou poukážkou vydanou obcou,
 • v hotovosti do pokladne obecného úradu pred poskytnutím služby,
 • fyzicky v hotovosti správcovi priestorov pred poskytnutím služby.

2. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou (najmä zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

2. V prípade dlhodobého nájmu nehnuteľností a hnuteľných veci v majetku obce Čečejovce, musí byť uzavretá písomná zmluva.

3. Výška úhrad ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a Občianskeho zákonníka a zverejňuje sa na úradnej tabuli obecného úradu a jeho web stránke. Sadzobník je záväzný pre všetkých pracovníkov obce ako aj starostu obce.

4. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Čečejovce.

5. Obecné zastupiteľstvo môže znížiť, alebo úplne odpustiť úhrady za služby a za prenájom priestorov, ak sa tak uznesie.

§4
Sadzobník cien /úhrad/

Prenájom priestorov školy

a) Telocvičňa na 1 hodinu                                                                         7,00€

b) Telocvičňa na celý deň                                                                        70,00€

c) Telocvičňa na 1 hodinu pri využívaní miestnymi športovými organizáciami                                                                                                                     bezplatne

c) Telocvičňa na 1 hodinu pre zamestnancov školy                                 1€

d) Školská jedáleň na usporiadanie osláv a karu                             

 • s využitím kuchyne                                                                               75€
 • bez využitia kuchyne                                                                            50€

f) Školská jedáleň pre zamestnancov školy                                               1€
g) Multifunkčné ihrisko na 1 hodinu:                                                                                 

 • pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci Čečejovce            2€
 • pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce Čečejovce  5€

h) Multifunkčné ihrisko na 1 hodinu s umelým osvetlením:

 • pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v obci Čečejovce            3€
 • pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce Čečejovce 10€

i) Multifunkčné ihrisko pre skupiny na jeden mesiac:

 • bez využitia verejného osvetlenia                                                     30€
 • s využitím verejného osvetlenia                                                        50€

j) Multifunkčné ihrisko pre skupiny na celý rok s využitím verejného osvetlenia:                                                                                                  100€  

§ 5
Záverečné ustanovenia

1.Každému občanovi musí byť umožnené nahliadnuť do tohto všeobecne záväzného nariadenia a tiež do sadzobníka cien za poskytované služby.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa ............... uznesením č. ................. .

3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.

4. Ruší sa uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2009, ktoré upravovalo úhradu nákladov v školskom klube detí a materskej školy a za prenájom priestorov.

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ....................

V Čečejovciach, dňa...........................

                                            Ing. JúliusPelegrin
  starosta obce

 

Obec Čečejovce.

O Z N Á M E N I E

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce  Čečejovce č. 01/2017.

          Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Čečejovce číslo 01/2017 (ďalej len VZN )

 • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Čečejovce

                                                  Buzická 55

                                                        PSČ 044 71

alebo

 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Čečejovciach v úradných hodinách.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienku prihliadať.

Dátum zverejnenia VZN : 19.04.2017

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN :  od 19.04.2017 do 03.05.2017.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK