Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenie                                       Číslo: VZN – 2/2018

     

O B E C   Č E Č E J O V C E

 v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

„ n á v r h“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ČEČEJOVCE

č. 2/2018

POŽIARNY PORIADOK OBCE

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                             14.09.2018       

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                 14.09.2018       

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie :        14.09.2018        

Dátum ukončenia pripomienkového konania :                 28.09.2018         

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : ...................

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa :              ......................                   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa

......................                        

VZN nadobúda účinnosť dňom :                                                

......................

 

Obecné zastupiteľstvo v ČEČEJOVCIACH na základe ust. § 4 ods. 3 písm. h) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie obce Čečejovce  toto

v š e o b e c n e   z á v ä z n é    n a r i a d e n i e

POŽIARNY PORIADOK OBCE

Požiarny poriadok obce je vypracovaný na základe povinností obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 písm. a) a § 37 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

§1  Účel

 1. Účelom je stanoviť povinnosti a tým vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými nežiaducimi udalosťami.
 2. Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho základe.
 3. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
 4. plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov Dobrovoľného hasičského zboru obce. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru.

§2  Povinnosti obce

 1. Podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila.
 2. Zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.
 3. Zabezpečovať odbornú prípravu členov Dobrovoľného hasičského zboru obce.
 4. Vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce.
 5. Zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave.
 6. Zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo nežiaducu udalosť.
 7. Označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek (lokalizáciu, likvidáciu požiaru).
 8. Plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené zákonom č. 314/2001 Z. z. vo vzťahu k vlastnému majetku.
 9. Vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

§3  Rozsah vykonávania štátnej správy

 1. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 • rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 • rozhoduje o vylúčení veci z používania,
 • určuje veliteľa zásahu.
 1. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinnosti ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
 • v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
 • v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Článok 2

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach

§4  Obecné zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

 1. schvaľuje Preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce,
 2. zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce a určuje mu náplň práce,
 3. spravuje Dobrovoľný hasičský zbor obce; počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo inej nežiaducej udalosti v obci,
 4. vymenúva a odvoláva veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
 5. rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
 6. schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obcí,
 7. rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
 8. prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
 9. zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
  • obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • uhrádzania miezd a odmien pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov Dobrovoľného hasičského zboru obce ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch a iných nežiaducich udalostiach,
  • uhrádzania výdavkov spojených s účasťou Dobrovoľného hasičského zboru obce na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,
  • uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice,
 10. schvaľuje Požiarny poriadok obce a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§5  Starosta obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce najmä tieto úlohy:

 1. schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 2. schvaľuje plán odbornej prípravy členov „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 3. rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia,
 4. schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
 5. požiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 6. rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných nežiaducich udalostiach,
 7. poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu nežiaducej udalosti,
 8. rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),
 9. rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila „Požiarny poriadok obce“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej nežiaducej udalosti,
 10. rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
 11. rozhoduje o podaní návrhu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
 12. prerokúva s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru:
  • Návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto „Dobrovoľného hasičského zboru obce“.
  • Návrh na vymenovanie veliteľa „Dobrovoľného hasičského zboru obce“.
  • Návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov.
  • Návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby.
 13. spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi,
 14. konzultuje s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

§6  Obecný úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

 1. písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce“,
 2. písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 3. písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 4. vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín obce,
 5. vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky, veliteľa, strojníkov a členov „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 6. pri prejednávaní správ a informácii na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov obce,
 7. oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
 8. zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov „Dobrovoľného hasičského zboru obce“, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overenie odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 9. zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
 10. žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
 11. vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
 12. vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
 13. vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
 14. zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
 15. plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
 16. oznamuje bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
 17. podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
 18. zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
 19. poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
 20. vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní „Dobrovoľného hasičského zboru obce“ a vykonáva jeho inventarizáciu,
 21. požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
 22. administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 23. zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 24. požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch),
 25. zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

§7  Dobrovoľný hasičský zbor obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi „Dobrovoľný hasičský zbor obce“ plní tieto úlohy:

 1. zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom,
 2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
 3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a nežiaducich udalostiach,
 4. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov a zúčastňuje sa overovania spôsobilosti,
 5. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v obci,
 6. vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

§8  Kontrolné skupiny obce

 1. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:
 • dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
 • vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
 • stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
 • skladovanie horľavých látok,
 • umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,
 • vybavenie objektov prenosnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi.

2.) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

3.) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborné spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

§9  Protipožiarna asistenčná hliadka

 1. Protipožiarna asistenčná hliadka obce sa zriaďuje:
  • pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (spúšťanie nových technologických zariadení, údržba požiarne nebezpečných zariadení, zváranie a používanie plameňa na miestach s výskytom horľavých látok, spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, vatry, ...),
  • pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb (viac ako 500 osôb na voľnom priestranstve alebo viac ako 300 osôb v prvom nadzemnom podlaží objektu alebo viac ako 200 osôb vo vyšších nadzemných podlažiach alebo viac ako 100 osôb v podzemných podlažiach).
 2. Protipožiarna asistenčná hliadka:
 • dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 • vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
 1. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
  • oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
  • oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
  • kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
  • vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
  • preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
  • upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
 2. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
 3. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom
 4. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

§10  Preventivár požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

 1. organizáciu a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
 2. školenie členov kontrolných skupín obce,
 3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
 4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

§11  Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

 1. zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 2. organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
 3. požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
 4. podieľa sa na príprave a pripomienkovaní dokumentácie obce na úseku ochrany pred požiarmi,
 5. zúčastňuje sa na rokovaní obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti „Dobrovoľného hasičského zboru obce“ a jeho materiálno-technickom vybavení,
 6. spracúva plány odbornej prípravy „Dobrovoľného hasičského zboru obce“ na výcvikový rok,
 7. zabezpečuje odbornú prípravu členov „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 8. vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti „Dobrovoľného hasičského zboru obce“,
 9. zabezpečuje účasť „Dobrovoľného hasičského zboru obce“ na previerkach pripravenosti,
 10. zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
 11. zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
 12. na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
  • vykonávanie nepretržitého prieskumu,
  • určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
  • zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • dodržiava zásady prednostného velenia – veliteľ zásahu z „Dobrovoľného hasičského zboru obce“ má prednosť pred veliteľom zásahu zo „Závodného hasičského zboru“ (okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa „Závodného hasičského zboru“) prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestnej príslušnej hasičskej jednotky,
  • môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
  • zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
  • môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
  • odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
  • vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
  • spracovanie správy o zásahu.

Článok 3

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§12  Povinnosti fyzických osôb

 1. Fyzická osoba je povinná:
 • zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;
 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;
 • obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 • umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky;
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
 • strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté;
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní;
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
 • dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom;
 • prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
 • dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní;
 • uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení; a hasiacich prístrojov;
 • umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov;
 • zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom nedohodne na zabezpečení plnenia povinností inak; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
 1. Fyzická osoba nesmie:
 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 • poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

§13  Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecifický dotýkajú.

§14  Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každá fyzická osoba, právnická osoba, aj fyzická osoba-podnikateľ, je povinná v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 1. vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 2. ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 3. poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
 4. na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
 5. vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
 6. ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
 7. ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

§15  Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb:

 • v prípadoch určených starostom obce zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
 • ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
 • podujatie, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

Článok 4

Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci

§16  Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

 1. Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.
 2. V prípade ohlásenia požiaru na ohlasovni požiarov obce zasahuje podľa potreby Dobrovoľný hasičský zbor obce, Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa poplachového plánu okresu.

§17  Údaje o početnom stave a vybavení Dobrovoľného hasičského zboru obce

 1. Organizačná štruktúra Dobrovoľného hasičského zboru obce s menami a kontaktmi je uvedená v Prílohe č.1.
 2. Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 50
 3. Technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce:
  • hasičské vozidlo Avia A30 DVS12 s výbavou,
  • protipovodňový vozík s výbavou,
  • 7 kusov zásahového odevu s prilbou,
  • 7 pracovných rovnošiat UBO II,
  • 2 prenosné striekačky PS12.

§18  Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob ohlásenia požiaru

 1. Hlavnou ohlasovňou požiaru obce je obecný úrad, Buzická 55, Čečejovce.
 2. Hlavná ohlasovňa požiarov obce je v prevádzke v pracovné dni od 07:30 do 15:30 hodiny.
 3. Požiar sa na ohlasovni požiarov obce ohlasuje osobne alebo telefonicky na čísle uvedenom v Prílohe č. 2 Požiarneho poriadku obce.
 4. Požiarny poplach pre obyvateľov obce sa vyhlasuje prostredníctvom obecného rozhlasu, resp. pomocou požiarnej sirény. Náhradným spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu je ohlásenie pomocou sirény vozidla Dobrovoľného hasičského zboru obce.
 5. Mimo času uvedeného v odseku 2 sa požiar ohlasuje telefonicky starostovi obce alebo veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru obce na telefónnych číslach podľa Prílohy č. 2 Požiarneho poriadku obce.
 6. V prípade telefonického ohlásenia požiaru je nutné uviesť:
  • adresu miesta (objektu), v ktorom bol požiar spozorovaný,
  • druh zasiahnutého objektu (rodinný dom, bytový dom, prevádzka, sklad, stoh, porast a pod.),
  • počet zranených a ohrozených osôb a úspešnosť evakuácie,
  • meno, priezvisko a telefónne číslo volajúceho.

§19  Prehľad zdrojov vody na hasenie

 1. Umelé vodné zdroje:
 • priemer potrubia: 150 mm,
 • minimálny tlak: 2, 00 MPa,
 • počet hydrantov: 76,
 • druh hydrantov: podzemné.
 1. Podzemné hydranty sú označené tabuľou s bielym písmenom „H“ na červenom podklade a s informáciou o vzdialenosti hydrantu od tabule v metroch.
 2. Mapa obce s vyznačením polohy podzemných hydrantov tvorí Prílohu č. 3 Požiarneho poriadku obce.

§20  Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

 1. Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu tvorí Prílohu č. 4 Požiarneho poriadku obce.

Článok 5

§21  Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zoznam príloh:
  • Príloha č. 1: Organizačná štruktúra DHZ obce a kontakty
  • Príloha č. 2: Telefónne čísla pre ohlasovanie požiarov
  • Príloha č. 3: Mapa obce s vyznačením polohy hydrantov
  • Príloha č. 4: Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu pre obec Čečejovce
 2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach     dňa ..........................
 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .............................
 4. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
 5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.
 6. V Čečejovciach,  dňa ..........................

 

                                           Ing. Július Pelegrin

                                          starosta obce

 

Príloha č. 1

k Požiarnemu poriadku obce Čečejovce

Organizačná štruktúra DHZ obce a kontakty

 

Výbor DHZ Čečejovce

Ku dňu 20.9.2018

Meno

Funkcia

Telefónne číslo

Miroslav Kováč

predseda

+421 908 324 715

Jaroslav Bokor

veliteľ

+421 902 843 267

Yvetta Kováčová

pokladník

+421 904 766 191

Roland Kováč

referent prevencie

+421 911 929 521

Tímea Harčárová

referent žien

+421 907 763 736

Katarína Ivanková

strojník

+421 940 238 024

Pavol Pelegrin

vodič

+421 918 419 817

Bc. Lukáš Macák

organizačný referent

+421 910 907 912

Lívia Sokolovská

tajomník

+421 907 966 637

Peter Štefan

referent MTZ

+421 905 505 127

Tibor Kristián

referent detí a mládeže

+421 911 245 021

 

Príloha č. 2

k Požiarnemu poriadku obce Čečejovce

telefónne čísla pre ohlasovanie požiarov

 

Ku dňu 20.9.2018

 

 1. Ohlasovňa požiarov obce:
 • umiestnenie: Obecný úrad, Buzická 55, 044 71 Čečejovce
 • doba prevádzky: pondelok až piatok od 07:30 do 15:30
 • telefónne číslo: +421 55 464 92 01

 

 1. Mimo doby prevádzky ohlasovne požiarov obce možno požiar ohlásiť na telefónnych číslach:

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefónne číslo

Ing. Július Pelegrin

starosta obce

+421 908 368 110

Miroslav Kováč

predseda DHZ obce

+421 908 324 715

Jaroslav Bokor

veliteľ DHZ obce

+421 902 843 267

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK