Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

 

Čečejovce:

14.01.2019

Číslo:

1/2019

Vybavuje:

Ing. Marcel Hintoš

e-mail: marcel.hintos@post.sk

 

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia

 Komisie finančnej, správy majetku obce a  podnikateľských aktivít, ktoré sa uskutočnilo dňa  14. januára 2019 (pondelok) o 16.30 hod.
v priestoroch OcÚ v Čečejovciach.

Program zasadnutia:

1, Otvorenie
2, Schválenie programu
3, Prerokovanie žiadosti Ing. Júliusa Pelegrina.
4, Diskusia, rôzne
5, Záver.

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Ing. Marcel Hintoš. Komisia bola uznášania schopná, prítomný členovia: Ing. Roland Pelegrin, Ing. Tomáš Vranai, Ing. Štefan Magoči a Henrieta Dienešová.

K bodu č. 2

Program navrhnutý v pozvánke bol schválený jednohlasne všetkými členmi komisie.

K bodu č. 3

Komisia prerokovala predloženú žiadosť a po zvážení všetkých dostupných informácií prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.1/2019

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť Ing. Júliusovi Pelegrinovi  preplatenie 12 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 čo predstavuje počet pracovných dní ku koncu kalendárneho roka od skončenia mandátu.

Hlasovanie

Za:            5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 4

Členovia boli informovaný o stave pripravovaného rozpočtu na rok 2019, pripravovaných projektoch ako aj o žiadostiach o dotácie pre jednotlivé organizácie.

K bodu č. 5

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie Ing. Marcel Hintoš. Zároveň sa poďakovali prítomným za účasť a prednesené návrhy.

 Ing. Marcel Hintoš

 predseda komisie

Príloha: Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a  podnikateľských aktivít 14.01.2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK