Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 01.04.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci, Ing. Weiszer Eduard sa ospravedlnil,  a že OZ je uznášaniaschopné.

Na zasadnutí bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita  Dringušová 

Overovatelia zápisnice: Tomáš Vranai, Katarína Tamásová

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019
  7. Schválenie zámeru odpredaja garáže súp. č. 772 aj s parcelou č.1237/58
  8. Rôzne
  9. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Viktória Maruščáková, Roland Pelegrin Jozef Juhás

K bodu 5. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 04.03.2019 a  konštatoval, že prijaté uznesenie :

Uznesenie č.  31/03/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vnútornú smernicu č.1/2019, ktorá upravuje prevádzkový poriadok obecnej telocvične.

- je splnené, obecná telocvičňa je funkčná a plne využívaná. Správkyňa Rita Horváthová, zabezpečuje a udržiava chod telocvične, vyberá poplatok za užívanie, ktorý týždenne odovzdáva do pokladne obecného úradu. Zároveň starosta obce zdôraznil, že náklady na znovu spojazdnenie telocvične spolu so zakúpenými  športovými potrebami a úpravou t.j. elektroinštalácia, stavebné úpravy,  vymaľovanie, upratanie (práce sa prevádzali vo vlastnej réžii, okrem elektroinštalácie)   dosiahli 6000 Eur.

K bodu 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 poslanci OZ schválili podľa návrhu bez pripomienok.

Potrebu rozpočtového opatrenia odôvodnil starosta obce návrhom na zakúpenie umývačky riadu do kuchyne v kultúrnom dome a nákupom osobného automobilu pre potreby obce.

Používané motorové vozidlo FABIA KS 514 BE má platné STK do 10.05.2019, nakoľko poslednou kontrolou STK neprešlo. Vozidlo nevyhovuje z bezpečnostného, efektívneho a  ani z reprezentačného hľadiska, vzhľadom na stav výbavy, karosérie, množstvo odjazdených kilometrov ako aj veku užívania  vozidla (15 rokov). Starosta navrhol, že vykoná prieskum trhu na nákup nového vozidla a následne bude informovať poslancov s výsledkom. OZ sa zhodlo, že užívané motorové vozidlo sa odpredá, zverejní sa zámer a vyhodnotia sa ponuky.

Finančné prostriedky na nákup umývačky riadu a osobného motorového vozidla by sa presunuli z nerealizovaného projektu  „Kompostovanie BRO“ a z rozpočtu na nákup a zabezpečenie bezbariérového prístupu do zdravotného zariadenia.

Starosta informoval poslancov, že po konzultácii s navrhovateľmi a žiadateľmi o zriadenie bezbariérového prístupu (Klub dôchodcov a dôchodcovia z obce) sa zhodli, že navrhované zariadenie nevyhovuje naším požiadavkám a jeho využívanie a prevádzka v našich zdravotných zariadeniach je nerentabilná a náročná, preto vynaložené náklady by boli neefektívne.

K bodu 7.  Schválenie zámeru odpredaja garáže súp.č. 772 aj s parcelou č.1237/58

Starosta obce oboznámil poslancov Obecné zastupiteľstvo so žiadosťou Jany Dobošovej, bytom Školská č.11 ohľadom predaja garáže.

OZ schválilo zverejnenie zámeru predaja garáže so súp.č. 772 aj s parcelou č.1237/58 za odkupnú cenu 1001 Eur pre  Janu Dobošovú bytom Školská 11, 044 71 Čečejovce v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že túto nehnuteľnosť menovaná  t.č. užíva.

K bodu 8. Rôzne

-starosta oboznámil poslancov so Zmluvou o zriadení vecného bremena od Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31 Košice, kde oprávnený poskytuje za zriadenie vecného bremena povinnému jednorazovú náhradu 1600 Eur. Jedná sa o umiestnenie  elektro-energetického zariadenia na parcelách vedený na LV č. 836 parc.č. KN C č.26/14, KN C č.1347/2 a KN C č. 28/45 (KN E č.28/2) t.j. ulice Majerská a Paňovská.

-starosta obce zhodnotil akciu „Čistenie obce“, ktorá sa konala v spolupráci so ZŠ s MŠ

-starosta obce pozval poslancov na spoločenskú akciu, ktorá by podporila obnovenie tradícií v obci a to je „STAVANIE MÁJA“, ktoré sa bude konať na verejnom priestranstve v parku pri ulici Košickej dňa 1.mája v poobedňajších hodinách

-starosta informoval poslancov, že v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  a Národného projektu –Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom VAOTP – 4 , § 50j

na základe podanej žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zo dňa 26.02.2019  sme zamestnali 4 uchádzačov o zamestnanie od 1.4.2019

-poslanec Tomáš Vranai sa informoval ohľadom detského ihriska na ul. Agátovej a ohľadom zriadenia optickej siete v obci. Na jeho dotaz reagoval starosta, že detské futbalové ihrisko sa plánuje vyrovnať zeminou, zasiať trávou a priebežne počas roka udržiavať, kosiť. Detské ihrisko by sa  malo dokončiť opravou dlažby, výmenou ochranných gúm a vyčistenia.  Otvoriť by sa mohlo počas najbližších dní.

Ohľadom optickej siete reagoval starosta, že belasaNET s.r.o., Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, mala by riadiť podľa prijatého uznesenia OZ č.  362/03/2018 zo dňa 12.03.2018 : „OZ k žiadosti spoločnosti ARCHIGRAF s.r.o. o záväzné stanovisko obce Čečejovce pre účely územného konania k projektu telekomunikačnej stavby „Regionálna trasa FTTH Hosťovce – Čečejovce“ prijíma nasledovné stanovisko:

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s uložením podzemnej telekomunikačnej siete na poskytovanie vysoko-rýchlostného internetu v zastavanom území obce Čečejovce pred realizáciou výstavby kanalizácie odpadových vôd v obci“.

-poslankyňa Viktória Maruščáková informovala a zároveň pozvala poslancov na brigádu do areálu základnej školy do priestorov „Náučného chodníka“ dňa 13.4.2019.

K bodu 9. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Jozef Juhás prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :

Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice :

Tomáš Vranai

Katarína Tamásová

V Čečejovciach dňa  01.04.2019                        

                                           

  Bc. Lukáš Macák
starosta obce

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK