Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 6 poslanci, Viktória Maruščáková, Jozef Juhás a Tomáš Vranai sa ospravedlnili, a že OZ je uznášaniaschopné. 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita  Dringušová 

Overovatelia zápisnice: Jozef Ballók, Katarína Tamásová

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

1.Otvorenie:

  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. schválenie programu zasadnutia
  3. voľba návrhovej komisie

2.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.Schválenie VZN č. 2/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce

4.Schválenie VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda

5.Schválenie odpredaja hasičského vozidla AVIA A30 

6.Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 

7.Schválenie vyhlásenia VO na vývoz komunálneho odpadu 

8.Rôzne

9.Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Marcel Hintoš, Eduard Weiszer, Roland Pelegrin

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 03.06.2019 a  konštatoval, že prijaté uznesenie sú splnené, ohľadom uznesení :

Uznesenie č. 50/06/2019

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vykonať prieskum obsadenosti bytového domu, ktorý obec plánuje vybudovať na ul. Školskej, do najbližšieho zasadnutia OZ. 

-starosta zhodnotil, že prieskum obsadenosti bytového domu by ešte mal pokračovať do najbližšieho zasadnutia OZ, kedy oznámi výsledok prieskumu 

Uznesenie č. 51/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľujepredloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (v rámci výzvy č. V.P HaZZ 2019na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zároveň súhlasí:  

  1. so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,

b)  so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, ktorý predstavuje minimálne sumu 5 %,

c)  so zabezpečením financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov realizovaného projektu z rozpočtu obce.

-starosta informoval, že projekt bol vypracovaný a v stanovenom termíne odovzdaný. 

Uznesenie č. 52/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Kultúrno-športového leta 2019 podľa návrhu.

-starosta potvrdil, že program Kultúrno-športového leta obdržala každá domácnosť v obci a termíny  jednotlivých podujatí sa dodržiavajú a priebežne plnia

Uznesenie č. 53/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok na režijné náklady v jedálni ZŠ s MŠ Čečejovce vo výške: 0,37,-€ za obed pre predškolákov MŠ a 0,20,-€ za obed pre žiakov ZŠ z dôvodu poskytovania obedov bezplatne od 1.9.2019. 

-starosta oboznámil poslancov, že riaditeľka ZŠ s MŠ informovala rodičov žiakov o výške poplatku

Uznesenie č. 54/06/2019

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zaslaním výzvy obyvateľom ulíc Košická a Buzická, ktorej obsahom bude žiadosť o dlhodobé neparkovanie  motorových vozidiel na chodníkoch a dodržiavanie VZN obce Čečejovce o Verejnom poriadku v obci. 

-starosta sa vyjadril, že termín splnenia prijatého uznesenia sa posúva do najbližšieho zasadnutia OZ

Uznesenie č. 55/06/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok Telovýchovného zariadenia - futbalové ihrisko.

 

-starosta potvrdil, že Prevádzkový poriadok TJ je v platnosti, zároveň informoval poslancov, že priestory bol skontrolovať a preveriť aj bezpečnostný technik obce Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.

K bodu 3. Schválenie VZN č. 2/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo predložený návrh VZN č. 2/2019 bez výhrad

K bodu 4. Schválenie VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda

OZ schválilo predložený návrh VZN č. 3/2019 bez pripomienok 

K bodu 5. Schválenie odpredaja hasičského vozidla AVIA A30 

Starosta obce dopodrobna vysvetlil opodstatnenosť záujmu obce o predaj hasičského automobilu AVIA A30, kde zdôraznil hlavne nadbytočný vozový park miestnej organizácie DHZ ako aj finančnú náročnosť udržateľnosti takejto hasičskej techniky. Nakoľko obec bude mať k dispozícií repasovanú TATRU 815 a nové vozidlo IVECO DAILY, ktoré budú postačujúce na odvoz členov DHZ na zásahy resp. výjazdy hasičov, navrhuje AVIU A30 na odpredaj cestou vyhlásenia zámeru odpredaja, v tomto znení:

„Vyhlásenie zámeru odpredaja hasičského automobilu AVIA A30 “

Obec ČEČEJOVCE

Na základne uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce č. 60/07/2019 zo dňa 01.07.2019 informuje o vyhlásení zámeru odpredaja hasičského automobilu AVIA A30 s EČV: 

KS 386BG, ktorého vlastníkom je obec Čečejovce. 

Obec vyhlasuje odpredaj hasičského automobilu za čo najvyššiu cenu. Ponuky od fyzických a právnických osôb prijíma do 10. júla 2019 do 15:00 hod. 

Následne sa odpredá hasičský automobil osobe, ktorá ponúkla najvyššiu cenu. Všetky ponuky budú spísané v zápisnici o vyhodnotení ponúk. Zápis o vyhodnotení ponúk sa uskutoční po skončení podávania ponúk.   

Technické špecifikácie: 

Značka: AVIA A30K, Motor: 3319 cm, Výkon: 58kw, Farba: červená 

Počet najazdených km ku dňu 02.07.2019: 30 000 km, Rok výroby: 1973.

Vyvolávacia cena automobilu je: 1300,-€

Ponuky na kúpu hasičského automobilu môžete zasielať na e-mailovú adresu:obec@cecejovce.sks predmetom: „ponuka na kúpu hasičského vozidla AVIA A30“+ hodnota vašej ponuky. Po vyhodnotení ponúk Vás budeme informovať. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie výzvy. 

K bodu 6. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Vnútornú smernicu č. 2/2019,  „Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska“. Správcovia multifunkčného ihriska  : p. Rita Horváthová, bude zodpovedať za prevádzku resp. otváranie, zatváranie ihriska, bude viesť evidenciu zodpovedných osôb za prenájom a vyberať poplatky, p. Ján Kuiš bude zodpovedať za údržbu, kosenie a upratovanie ihriska.

 

K bodu 7. Schválenie vyhlásenia VO na vývoz komunálneho odpadu 

Starosta predniesol návrh na schválenie vyhlásenia VO na vývoz komunálneho odpadu. Svoj návrh odôvodnil nespokojnosťou obce a obyvateľov s firmou Fúra s.r.o., ktorá zabezpečuje v obci vývoz KO a to hlavne nedodržiavaním termínu vývozov kuka nádob a triedeného zberu a zároveň podotkol aj problematickú komunikáciu s firmou. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie VO na vývoz komunálneho odpadu, ktorý by bol aktuálny od 1.9.2019. 

K bodu 8. Rôzne

- starosta informoval OZ, že už v blízkej budúcnosti sa bude realizovať optický internet, ktorý bude vedený po elektrických stĺpoch

-starosta oboznámil prítomných poslancov s prebiehajúcou revitalizáciou verejnej zelene a parkov, ktorú prevádza obec, podľa návrhu a pod vedením Viktórie Maruščákovej 

-Katarína Tamásová sa dotazovala na možnosť poskytovania služieb pre dôchodcov, hlavne v oblasti donášky stravy resp. obedov, možnosť pomoci pri nákupoch pre dôchodcov. 

Na dotaz reagoval starosta, že v budúcnosti určite obec zhodnotí pomoc pre starších obyvateľov ale hlavne formou zriadenia a prevádzky obecnej firmy, ktorá by komplexne zabezpečovala služby pre našich obyvateľov, zahrňovala by aj opatrovníctvo,  starostlivosť a výpomoc pre dôchodcov.

-Katarína Tamásová sa ďalej dotazovala, ohľadom možnosti zriadenia detského ihriska v časti obce Seleška. Starosta obce potvrdil, že v budúcom roku plánuje vyčleniť z rozpočtu obce určitý limit finančných prostriedkov na zriadenie nových detských ihrísk ako aj na ich údržbu.

- Ladislav Dringuš sa informoval ohľadom asfaltovania ul. Buzická. Starosta potvrdil, že po vzájomných konzultáciách s predsedom Správy ciest KSK a predsedom KSK je predpoklad asfaltovania na budúci rok

-Starosta ďalej informoval o plánovaných prácach : úprava zelene a výmena úradných tabúľ pred obecným úradom, vyznačenie parkovacích miest pred obecným úradom, osadenie spomaľovačov pri ZŠ s MŠ, nákup a osadenie viacerých zrkadiel pri križovatkách v obci, osvetlenie prechodov pre chodcov, príprava a expedícia čečejovských novín ( na príprave a spracovaní materiálov do obecných novín sa bude spolupodielať aj pracovníčka prijatá z ÚPSVaR na absolventskú prax od 8.7.2019).

Poznamenal, že v priebehu týždňa by sa mala ukončiť kontrola projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce“ na Košickom samosprávnom kraji.

Informoval o žiadosti Ernesta Halásza, bytom Jarková 16 Čečejovce-Seleška ohľadom stanoviska obce k zriadeniu vzletovej a pristávacej plochy pre lietajúce športové zariadenia, ktoré má záujem zriadiť na vlastnom pozemku v časti obce Seleška (podľa LV č. 1549), starosta uviedol, že predloženú žiadosť bude konzultovať a odstúpi na Spoločný stavebný úrad  v Moldave nad Bodvou.  

K bodu 9. Záver

V závere zasadnutia členka návrhovej komisie Marcel Hintoš prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady. 

 

Zapisovateľ : 

Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : 

Jozef Ballók

Katarína Tamásová

 

V Čečejovciach dňa  02.07.2019                         

                                            

                                                                                                                                   Bc. Lukáš Macák

                                                                            starosta obce

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK