Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 03.06.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 7 poslanci,  a že OZ je uznášaniaschopné. Poslanci Eduard Weiszer a Viktória Maruščáková sa ospravedlnili.

Na zasadnutí bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita  Dringušová 

Overovatelia zápisnice: Jozef  Ballók, Marcel Hintoš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie Záväznej časti Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1
 4. Schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1
 5. Prerokovanie odborného stanoviska HK k Záverečnému účtu obce za rok 2018
 6. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018
 7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
 8. Schválenie investičného zámeru výstavby bytového domu na ulici Školská
 9. Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
 10. Schválenie programu Kultúrno-športového leta 2019
 11. Rôzne
 12. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Tomáš Vranai, Katarína Tamásová, Roland Pelegrin.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 01.04.2019 a  konštatoval, že prijaté uznesenie sú splnené, ohľadom uznesení :

Uznesenie č. 40/04/2019

Obecné zastupiteľstvo:

 • schvaľuje zámer na odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia EČV: KS 514BE za čo najvyššiu cenu.
 • poveruje starostu obce na zverejnenie zámeru odpredaja osobného automobilu Škoda Fabia EČV: KS 514BE na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

-starosta konštatoval, že osobné auto FABIA KS 514BE je predané za najvýhodnejšiu cenovú ponuku 1020 Eur, t.č. je už aj prepísané na nového majiteľa.

Obec prieskumom trhu zisťovala u 4 uchádzačov najvýhodnejšiu ponuku na nákup nového služobného auta. Vyhodnotila ponuky a zakúpila za 13900 Eur nové auto KIA CEED.

Uznesenie č. 41/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru predaja garáže so súp.č. 772 aj s parcelou č.1237/58 za odkupnú cenu 1001 Eur pre  Janu Dobošovú bytom Školská 11, 044 71 Čečejovce v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že túto nehnuteľnosť menovaná  t.č. užíva

 

-starosta konštatoval, že p. Dobošová t.č. je odcestovaná, v prípade ak p. Dobošová neprejaví záujem o kúpu garáže, obec ponúkne odpredaj ostatným obyvateľom bytovky.

K bodu 3. Schválenie Záväznej časti Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1

Obecné zastupiteľstvo :

I. berie na vedomie

 1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu obce ČečejovceZmeny a doplnky č.1 spracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,odborne spôsobilou osobou naobstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294),
 2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánuobceČečejovce Zmeny a doplnky č.1podľa § 22 stavebného zákona
 3. Stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2019/024613 zo dňa 23.04.2019 k preskúmaniu návrhu Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1 podľa § 25 stavebného zákona .  

II. schvaľuje

Podľa § 26 ods.3 stavebného zákona,  § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce  Čečejovce  Zmeny a doplnky č.1 

spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou, autorizovaným  architektom  SKA.

III. žiada:

 starostu obce 

1. Zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1 v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,

2.Vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Čečejovce   Zmeny a doplnky č.1 registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky

3.Označiť dokumentáciu Územného plánu obce Čečejovce   Zmeny a doplnky č.1      schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona

4.Uložiť územný plán obce Čečejovce Zmeny a doplnky č 1  v zmysle § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona        termín:                        do 3 mesiacov od schválenia územného plánu

K bodu 4. Schválenie VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1

OZ Schválilo podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce  č.1/2019, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č.1, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č.45/06/2019 zo dňa 03.06.2019

K bodu 5. Prerokovanie odborného stanoviska HK k Záverečnému účtu obce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.

K bodu 6. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo bez pripomienok :

a) celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom účte obce za rok 2018 bez výhrad

b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod  prebytku vo výške 104 617,37 € do rezervného fondu obce

K bodu 7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.

K bodu 8. Schválenie investičného zámeru výstavby bytového domu na ulici Školská

Starosta obce predstavil investičný zámer výstavby bytového domu na ulici Školskej.

Názov projektu : „Nájomné byty – 20 b.j. Čečejovce“

Predpokladaný termín výstavby : rok  2020

Počet bytov : 20,   v tom  1 izbové – 5 (cca 30m2) ,  2 izbové – 6 (cca 40m2) , 

3 izbové – 9 (cca 52m2)

Výhody projektu:

1, Až 50% dotácia od MDVSR

2, Možnosť získať 0% úrok na úver od ŠFRB  ( 20 alebo 30 rokov)

3, Na úver sa poskladajú nájomníci

4, Bytový dom zostane po zaplatení v majetku obce 

5, Vyriešenie bytovej otázky pre občanov obce

6, Vhodné pre pracujúcich – mladé rodiny, aj pre starších ľudí

7, Zveľadenie okolia a vyasfaltovanie cesty

Finančné zabezpečenie :

1,) Príprava projektu max. 25 000 EUR ( cca 2,5% z ceny stavby) r. 2019/2020

(V roku 2019 – 4500 €)

2,) Vlastné zdroje cca 30 000 EUR v r. 2020 na technickú vybavenosť ( prístupová asfaltová cesta, parkoviská, prípojky kanalizácia, plyn, elektrina, voda a terénne úpravy).

Ďalšie náklady sú vo forme dotácie.

Technická vybavenosť sa dá zabezpečiť aj z vlastných zdrojov ( práca aj materiál).

OZ poverilo starostu obce vykonať prieskum obsadenosti bytového domu, ktorú obec plánuje vybudovať na ul. Školskej.

K bodu 9. Schválenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti podania žiadosti o dotáciu na projekt výmeny strechy a prístavby k miestnej hasičskej zbrojnici. Termín podania  žiadosti je do 21.06.2019.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (v rámci výzvy č. V.P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zároveň súhlasí: 

 • so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,
 • so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (60 000,00 EUR) a poskytnutej dotácie (30 000,00 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, ktorý predstavuje minimálne sumu 5 %,
 • so zabezpečením financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov realizovaného projektu z rozpočtu obce.

K bodu 10. Schválenie programu Kultúrno-športového leta 2019

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program Kultúrno-športového leta na rok 2019 podľa predloženého návrhu.                                                                              

K bodu 11. Rôzne

-starosta obce informoval poslancov, ohľadom povinnosti základných škôl od 1.9.2019  podávania obedov zadarmo pre predškolákov a žiakov 1 – 9 ročníka ZŠ. Zároveň navrhol, z dôvodu finančnej náročnosti,  aby deti – stravníci prispeli do réžie na poskytnuté obedy sumou : predškoláci – 0,37 Eur/deň a žiaci ZŠ sumou – 0,20 Eur/deň, v opačnom prípade obec bude zaťažená až do výšky 12000 Eur ročne. Poslanci návrh jednohlasne schválili, bez pripomienok a zároveň podotkli, že navrhovaná suma možno prispeje k solidnému prístupu rodiča ohľadom hlásenia dieťaťa na obedy, a bude mať vplyv na celkový počet vydávaných obedov

-starosta ďalej informoval OZ o podaní písomnej výpovedi – žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou,  riaditeľky ZŠsMŠ v Čečejovciach k termínu 31.8.2019.  Zdôraznil vážnosť tejto situácie a povinnosť starostu obce vyhlásiť výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy, ktoré plánuje v mesiaci júl 2019, aby bezproblémovo prebehlo odovzdanie funkcie a zahájenie nového školského roku 2019-2020 od 2.9.2019.

- predseda Komisie výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku  Jozef Juhás navrhol, vzhľadom na dlhotrvajúci a narastajúci počet sťažností  ohľadom parkovania osobných aut na miestnych chodníkoch,  poveriť starostu obce, aby upozornil majiteľov rodinných domov, ktorí sú majiteľmi osobných aut a parkujú na chodníkoch, aby  z bezpečnostných dôvodov neparkovali na verejných chodníkoch ale vo vlastných dvoroch a nádvoriach. Jedná sa hlavne o ulice Buzická a Košická, kde sú miestne chodníky neprejazdné a pohybuje sa najviac detí, chodcov, cyklistov a mamičiek s detskými kočíkmi. 

Zároveň upozorniť, že týmto porušujú VZN obce Čečejovce o verejnom poriadku v obci a to: „ parag.2 - Čistota verejných priestranstiev, písm.  j)   Zakazuje sa :

Jazdiť po verejnom priestranstve-zeleni akýmkoľvek dopravným prostriedkom a bicyklovať sa po chodníkoch, parkovať vozidlami na chodníkoch a na verejnej zeleni“.

-na návrh poslanca Marcela Hintoša sa schválil prevádzkový poriadok telovýchovného zariadenia futbalového ihriska na ul. Paňovskej

-starosta informoval poslancov, že v obci sa prevádza revitalizácia verejných priestranstiev, parkov, obnovuje sa verejná zeleň, staré autobusové zastávky sa vymenili za nové, upravuje a čistí sa cintorín

-starosta oboznámil OZ so začatím mapovania obce, zároveň informoval o plánovanom verejnom zhromaždení obyvateľov obce, ktoré sa bude konať 12.6.2019 v miestnom kultúrnom dome so začiatkom o 17.00 hod. kde vykonávatelia t.j. Geodetický a kartografický ústav vykonajú informačnú kampaň.  Občania dostávajú informácie formou oznamu :

Z dôvodu vážnych posunov v katastrálnej mape obce Čečejovce, požiadala obec katastrálny odbor Okresného úradu Košice – okolie o obnovu katastrálnej mapy našej obce. Cieľom je nahradiť nepresnú katastrálnu mapu novou mapou a aktualizácia údajov v katastri nehnuteľností.

Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva bez finančnej účasti vlastníkov – neplatíte nič!

Čo od Vás potrebujeme:

 • zúčastniť sa podľa pozvánky na miestnom prešetrovaní
 • ukázať komisii hranice Vašich pozemkov (lomové body). Tieto body majú byť označené trvalým spôsobom (napríklad: plot, kameň, železná rúrka v betóne, múrik, medzník
 • podať informácie komisii, podpísať výsledok prešetrovania
 • na miestnom prešetrovaní sa zúčastní vlastník alebo splnomocnená osoba (vtedy treba predložiť splnomocnenie)

Čo urobíme:

 • prešetríme s Vami hranice (lomové body) Vašich pozemkov
 • skontrolujeme Vaše údaje evidované v katastri nehnuteľností
 • ak niečo nebude v poriadku poradíme Vám ďalší postup
 • lomové body a stavby zameriame

Aký bude výsledok:

 • nová katastrálna mapa – na mape budú zakreslené hranice Vašich pozemkov podľa skutočnosti
 • výsledok – novú mapu a ostatné údaje si môžete skontrolovať na konaní o námietkach
 • ak niečo nebude v poriadku môžete podať námietku
 • nakoniec katastrálny odbor okresného úradu vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu

Časový plán:

 • máj 2019 – začatie prác, jún-verejné zhromaždenie
 • máj 2019 až jún 2020 – prešetrovanie hraníc a meranie lomových bodov hraníc pozemkov u Vás
 • júl 2019 až december 2020 – spracovanie výsledkov, vyhotovenie novej katastrálnej mapy
 • január až marec 2021 – predloženie výsledkov, konanie o námietkach, vyhlásenie platnosti

K bodu 12. Záver

V závere zasadnutia členka návrhovej komisie Katarína Tamásová prečítala prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :
Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice :
Jozef  Ballók
Marcel Hintoš

V Čečejovciach dňa  03.06.2019                       

  Bc. Lukáš Macák
   starosta obce

Príloha:  Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Čečejovce 03.06.2019

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK