Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 04.03.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci, Viktória Maruščáková sa ospravedlnila,  a že OZ je uznášaniaschopné.

Na zasadnutí bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislava Nyulászi

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita  Dringušová 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Ballók, Marcel Hintoš

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Informovanie o projekte „Kompostovanie BRO“
  7. Informovanie o stave zriadenia zberného dvora
  8. Schválenie prevádzkového poriadku Obecnej telocvične
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Tomáš Vranai

K bodu 5. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 11.02.2019 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

K bodu 6. Informovanie o projekte „Kompostovanie BRO

Starosta obce informoval, že z dôvodu nepredlženia termínu verejného obstarávania na projekt „Kompostovanie BRO“ sa projekt v našej obci nebude realizovať. Na zasadnutie bola pozvaná aj projektová manažérka Ing. Alžbeta Naďová, ktorá poslancom podrobne vysvetlila a ozrejmila neúspešnosť projektu. Odvolala sa na časovú náročnosť ohľadom verejných obstarávaní, ktoré prebehli trikrát, tretí krát už bolo VO cez elektronické trhovisko.

K upresneniu stavu ohľadom projektu sa vyjadril aj bývalý starosta Ing. Július Pelegrin.

K bodu 7.  Informovanie o stave zriadenia zberného dvora 

Starosta obce oboznámil poslancov o stave príprav na realizáciu zberného dvora. Spomenul dobrú spoluprácu s miestnym PD Čečejovce, informoval poslancov, že uvedená časť parcely je už zameraná, zrealizovalo sa aj prvé jednanie s vlastníkmi ohľadom nájomnej zmluvy, kde navrhovaná ročná cena nájomného by mala byť 200 Eur. Nakoľko najhlavnejšou prioritou zberného dvora je  uskladnenie, zber a drvenie konárov, starosta navrhol po uzatvorení nájomnej zmluvy pristúpiť k vyčisteniu uvedenej lokality, následne oplotiť a upraviť priestor vysypaním makadamu. Tým by sa na zbernom dvore sprístupnilo hlavne štiepkovanie konárov.  Následne by sa doplnili ďalšie služby zberného dvora.

K bodu 8. Schválenie prevádzkového poriadku Obecnej telocvične

Starosta predstavil Prevádzkový poriadok obecnej telocvične v obci Čečejovce, ktorú  OZ schválilo a prijalo ako Vnútornú smernicu obce č. 1. Navrhol za správkyňu telocvične Ritu Horváthovú, ktorá je zamestnankyňa Obce Čečejovce , a zároveň sa upraví  jej pracovný úväzok na 7,5 hod.  Zodpovedá za upratovanie, odovzdávanie a preberanie telocvične, vedie príslušnú dokumentáciu t.j.  denník prevádzky a dohliada na poriadok v prenajatých priestoroch.

K bodu 9. Rôzne

-J.Juhás sa dotazoval, ohľadom návrhu  Františka Švába, bytom Košická č. 33, Čečejovce na

odvodnenie dažďovej vody zo strechy tribúny na športovom ihrisku. Jedná sa o strechy budov tribúny TJ a strechu Galvanic Service, ktoré odvádzajú dažďovú vodu na prístupovú cestu k futbalovému  ihrisku. Starosta obce navrhol spoločné stretnutie s poslancami na tvare miesta.

-starosta informoval poslancov, že v oblasti nakladania s komunálnym odpadom dochádza k problémom z dôvodu nedodržiavania harmonogramu vývozu TKO a nastáva aj komunikačný problém s dodávateľom, tak  pristúpil k výpovedi zmluvy o poskytovaní služieb s firmou Fúra s.r.o., so sídlom v Rozhanovciach.

-starosta oboznámil a zároveň aj pozval poslancov na brigádu v rámci akcie „Čistenie obce“, ktorú organizuje v spolupráci s miestnou ZŠ s MŠ v Čečejovciach dňa 15.3.2019 t.j. v piatok. Záujemci spolu so žiakmi prispejú k vyčistenie intravilánu obce, verejných priestranstiev, komunikácií a chodníkov.

-starosta informoval prítomných, že dňa 4.3.2019 sa odovzdalo vozidlo miestneho DHZ TATRA 815 na repas, ktorý by mal trvať cca 3 mesiace.

K bodu 10. Záver

V závere zasadnutia členka návrhovej komisie Katarína Tamásová prečítala prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :

Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice :

Jozef Ballók

Marcel Hintoš

 

V Čečejovciach dňa  04.03.2019                                        

                                                                         Bc. Lukáš Macák
starosta obce

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK