Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 08.08.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci (R.Pelegrin sa ospravedlnil), a že OZ je uznášaniaschopné.

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita  Dringušová 

Overovatelia zápisnice: Viktória Maruščáková, Marcel Hintoš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie VZN č. 4/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čečejovce
 4. Schválenie programu osláv Dňa obce 2019
 5. Schválenie vydávania Novín obce Čečejovce
 6. Rôzne
 7. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: K.Tamásová, T.Vranai, E.Weiszer

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 01.07.2019 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené, ohľadom uznesení :

Uznesenie č. 60/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj hasičského vozidla AVIA A30 podľa predloženého návrhu s vyvolávacou cenou 1300,-€ 

-starosta poznamenal, že nakoľko doteraz nebola doručená ponuka na odpredaj vozidla AVIA ktorá je už t.č. vyradená zo zásahovej služby miestneho DHZ platnosť ponuky na odpredaj bola zatiaľ predlžená

Uznesenie č. 62/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenia VO na dodávateľa vývozu komunálneho odpadu na obdobie od 1.9.2019 do 31.8.2024

-starosta informoval, že VO je rozdelené na dve časti:
prvé verejné obstarávanie je  tkz. malá súťaž, ktoré už bolo vyhlásené a prebieha  týka sa termínu dodávky služieb na mesiace október-december 2019 a druhé verejné obstarávanie bude na obdobie od r. 2020 do r. 2024.

K bodu 3. Schválenie VZN č. 4/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čečejovce

Obecné zastupiteľstvo  schválilo predložený návrh VZN č. 4/2019 bez výhrad

K bodu 4. Schválenie programu osláv Dní obce 2019 

OZ schválilo predložený program osláv Dní obce 2019 nasledovne :

24. august 2019 (sobota)                                               

           18.00 hod       Otvorenie osláv

            18.10 hod       Osadenie venca pri pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne

18.20 hod.      Odhalenie pomníka padlým revolúcie 1848-1849 

             18.30 hod.      Kultúrny program speváckych skupín MO Csemadok a KD Senioranka

             18.50 hod.      Slávnostný príhovor starostu obce     

             19.00 hod.     Žrebovanie tomboly

            20.00 hod.       Vystúpenie hudobnej skupiny FREON

            21.00 hod.       Voľná zábava – hrá hudobná skupina Harmony Band

25. august 2019 (nedeľa)

              15.45 hod.    Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Moldave n/B.

             16.00 hod.      Slovenské detské pesničky  –  hudobno-tanečný program

             17.15 hod.     Koncert Michal Kentoš & band                                   

             18.30 hod.      „Araňa z Jarovníc“  - vystúpenie ľudovej humoristky

              19.00 hod.    Koncert maďarskej skupiny Dupla Kávé

              20.00 hod.     Koncert speváčky Karmen Pál Baláž so skupinou

               21:00 hod.   Ohňostroj

Starosta oboznámil poslancov, že autorkou pomníka padlým revolúcie 1848-1849 tkz. TOTEMA bude Magdaléna Palencsárová.

K bodu 5. Schválenie vydávania Novín obce Čečejovce

Starosta obce predstavil návrh na vydávanie nových obecných novín pod názvom „Noviny obce Čečejovce/Csécs Község Hírlapja“, ktoré obec už má zaregistrované na Ministerstve kultúry SR, noviny budú dvojjazyčné a 1. vydanie je plánované v termíne do 20.08.2019.

K bodu 6. Rôzne

-starosta obce na základe podkladov od hlavného kontrolóra obce oboznámil poslancov s návrhom vnútorného predpisu na schválenie, ktorý je obec povinná prijať : „Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.“,   poslanci návrh schválili

-starosta informoval OZ o poškodení chráneného stromu – Vŕba biela – ku ktorému došlo pri veternej smršti 26.7.2019. Poškodenie stromu bolo hlásené na Okresný úrad Košice-okolie, odbor životného prostredia, ktoré vydalo súhlas iba na odstránenie spadnutých konárov, nakoľko je plánované miestne šetrenie a komisia zhodnotí zdravotný stav stromu a posúdi ďalší postup

-starosta informoval poslancov o osadení 5 zrkadiel v obci na najproblematickejších zákrutách a križovatkách v obci

-starosta obce informoval o údržbárskych prácach, ktoré sa t.č. prevádzajú  v areály ZŠ s MŠ zamestnancami obce    

-starosta informoval poslancov OZ, že Oznámenia – Výzvy o parkovaní vozidiel na chodníkoch na ul. Košická a Buzická boli podľa uznesenia OZ  č. 54/06/2019 zo dňa 3.6.2019

(Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zaslaním výzvy obyvateľom ulíc Košická a Buzická, ktorej obsahom bude žiadosť o dlhodobé neparkovanie  motorových vozidiel na chodníkoch a dodržiavanie VZN obce Čečejovce o Verejnom poriadku v obci) roznesené a občania boli informovaní

- starosta informoval o osadení tabúľ pri vstupe do obce „Vitajte v obci“ a osadenie prvej „Historickej tabule o obci“  na ul. Kostolnej pri kaštieli v rámci projektu revitalizácie verejných priestranstiev

-starosta ďalej oboznámil poslancov o príprave konania súťaže finále Košickej hasičskej ligy v Čečejovciach dňa 31.8.2019

-starosta tlmočil pozvanie partnerskej obce MARKAZ  na Svätoštefanské oslavy , ktoré sa uskutočnia 19.8.2019,  

-starosta informoval o výsledku výberového konania riaditeľa ZŠ s MŠ v Čečejovciach, ktoré sa konalo 5.8.2019. Novozvolenú riaditeľku RNDr. Žanetu Takáčovú, bytom ul. Buzická č. 74, Mokrance, starosta obce menuje do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ od 1.9.2019 na dobu 5 rokov  

- starosta informoval o postupe realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce“, zdôraznil, že už bolo vyhlásené verejné obstarávanie a 19.8.2019 sa má uskutočniť otváranie obálok od uchádzačov.

K bodu 7. Záver

V závere zasadnutia členka návrhovej komisie Katarína Tamásová prečítala prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :

Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice :

Viktória Maruščáková,

Marcel Hintoš

V Čečejovciach dňa  09.08.2019                       

                                                              Bc. Lukáš Macák                   
                                                       starosta obce

Príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 08.08.2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK