Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 10.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1. Otvorenie a určenie zapisovateľa
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Ing. Július Pelegrin, určil za zapisovateľa zápisnice : E.Dringušovú.
K bodu 2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu
poslancov obecného zastupiteľstva
- Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018 predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Judita Bačová.
K bodu 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčenia o voľbe
- Novozvolený starosta Bc. Lukáš Macák zložil sľub starostu, podpísal sľub, prevzal
insígnie a predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení.
Novozvolený starosta zároveň prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.
K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o voľbe
- Novozvolení starosta vyzval, aby novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení všetkým novozvoleným poslancom v abecednom poradí :
Jozef Ballók, Ladislav Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás, Viktória Maruščáková,
Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Tomáš Vranai, Eduard Weiszer
K bodu 5. Vystúpenie novozvoleného starostu
- Novozvolený starosta predniesol slávnostný príhovor.
K bodu 6. Určenie overovateľov zápisnice
- Za overovateľov zápisnice určil : V. Maruščákovú a K. Tamásovú
- Do návrhovej komisie navrhol poslancov : M. Hintoš, J. Juhás a L. Dringuš
K bodu 7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č. 1/12/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach
A . b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Lukáš Macák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Ballók, Ladislav Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás, Viktória Maruščáková, Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Tomáš Vranai, Eduard Weiszer

- prečítal Marcel Hintoš, a poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
K bodu 8. Záver
- V závere sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ : E.Dringušová
Overovatelia zápisnice :
Viktória Maruščáková
Katarína Tamásová

V Čečejovciach dňa 11.12.2018
                                                                               Bc. Lukáš Macák
                                                                                 starosta obce

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 10.12.2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK