Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 11.02.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci  a že OZ je uznášaniaschopné.

Na zasadnutí bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislava Nyulászi

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita  Dringušová 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Ballók, Marcel Hintoš

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesení
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
 7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
 8. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
 9. Schválenie rozpočtu obce a programového rozpočtu na roky 2019 – 2021
 10. Schválenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2019
 11. Rôzne
 12. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: K. Tamásová, E. Weiszer, T. Vranai

 

K bodu 5. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 14.01.2019 a  konštatoval, že uznesenia sú splnené.

 

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.

 

K bodu 7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021.

 

K bodu 8. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019

Na návrh Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít, Obecné zastupiteľstvo schválilo dotácie z rozpočtu obce na rok 2019  na základe podaných žiadostí nasledovne :

 • TJ Družstevník Čečejovce – 14 500,-€ 
 • Rímskokatolícka farnosť – 12 500,-€
 • Reformovaná farnosť – 4 500,-€
 • MO Csemadok – 2 500,-€
 • Klub dôchodcov „Harangó“ – 1 000,-€

 

K bodu 9. Schválenie rozpočtu obce a programového rozpočtu na roky 2019 – 2021

Obecné zastupiteľstvo:

 • schválilo rozpočet obce na rok 2019 a programový rozpočet na rok 2019 s celkovými príjmami a celkovými výdajmi vo výške 2 144 633,- €
 • berie na vedomie návrhy rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.

 

K bodu 10. Schválenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet sociálneho fondu na rok 2019 podľa návrhu.

 

K bodu 11. Rôzne

-starosta predložil žiadosť Anny Ambrús, Košická 25, Čečejovce o zriadenie trhového miesta, Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie trhového miesta na základe podanej žiadosti na  adrese ul. Košická č. 25 na parc.č. KNC 22/5

-starosta obce informoval OZ o žiadosti Andrása Krchu, v zastúpení Tímei Krcho, bytom ul. Kostolná č. 9 Čečejovce  ohľadom žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a to domácej opatrovateľskej  služby. András Krcho je  odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je VI. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a  je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona. Obec na základe podanej  žiadosti uzatvorí  Dohodu o poskytovaní finančného príspevku,  podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Jedná sa o 50 % spoluúčasť obce pri financovaní domácej opatrovateľskej  služby na základe predloženého Výpočtového listu výšky úhrady za opatrovateľskú  službu, ktorú predloží po zaplatení žiadateľ príspevku. 

Prijímateľ príspevku sa zväzuje, že príspevok použije výlučne na úhradu ceny za poskytnutie sociálnych služieb neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Dohoda sa uzatvára na obdobie od 1.2.2019 do 31.12.2019.

-starosta predložil žiadosť Výkonného výboru TJ Družstevník Čečejovce o prerokovanie neoprávneného užívania verejného priestranstva resp. športového futbalového areálu, ktorý je v prenájme Telovýchovnej jednoty od r. 2009. TJ o prenajaté priestory sa stará, vynakladá na údržbu množstvo úsilia dobrovoľníkov ako aj finančných prostriedkov a preto im nie je ľahostajné, že na prenajatých priestoroch sa tvorí skládka drevnej hmoty, vypúšťa sa hydina a vypúšťajú sa psy niektorými chovateľmi do areálu štadióna.

OZ poverilo starostu obce a  Komisiu výstavby, ochrany životného prostredia,  verejného poriadku a na ochranu verejného záujmu na prerokovanie žiadosti a spoločné stretnutie na tvári miesta aj s dotknutými občanmi.

Zároveň OZ navrhlo riešenie tohto problému osadením značky „Zákaz vstupu so zvieratami“, taktiež oslovia sa zistený psičkári, upozornenie sa vyhlási v miestnom rozhlase a zverejní sa na web stránke obce.

-starosta obce na základe zmeny zákona ohľadom Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Obci Čečejovce, dal pozmeňovací návrh na doplnenie § 4

“ Odmeňovanie zástupcu starostu“ v bode 1. sa doplní znenie :“Výšku odmeny svojím rozhodnutím určuje starosta obce“. Poslanci návrh jednohlasne schválili s platnosťou od 11.02.2019.

-starosta obce oboznámil poslancov so stavom rozpracovania  „Územného plánu obce Čečejovce, Zmeny a doplnky č. 1“ ako aj s postupom vybavovania zberného dvora v areály PD Čečejovce.

K bodu 12. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vranai prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :

Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice :

Jozef Ballók

Marcel Hintoš

 

V Čečejovciach dňa  11.02.2019                        

                                           

                                                                             Bc. Lukáš Macák
  starosta obce

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK