Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 14.01.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci  a že OZ je uznášaniaschopné.

Na zasadnutí bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislava Nyulászi

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ: E. Dringušová 

Overovatelia zápisnice: Marcel Hintoš, Jozef Juhás

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesení
 6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 7. Doplnenie členov komisie pri OZ
 8. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 17/2018
 9. Schválenie dotácií pre činnosť CVČ
 10. Informovanie o stave kamerového systému a IT siete
 11. Informovanie o stave rozpočtu na rok 2019
 12. Rôzne
 13. Záver.

 

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: V.Maruščáková, K.Tamásová, R.Pelegrin

K bodu 5. Kontrola uznesení

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 19.12.2018

Uznesenie č. 12/12/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku obce v užívaní ZŠ s MŠ Čečejovce podľa predloženej prílohy.

-starosta konštatoval, že uznesenie je splnené a ZŠ  s MŠ pristúpila k vyradeniu.

Uznesenie č. 13/12/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konanie motoristického podujatia dňa 12.1.2019 od 6:00 do 19:00 hod. podľa predloženej žiadosti Občianského združenia BG Autosport Mlynská 16, 045 01 Moldava nad Bodvou

-starosta informoval, že motoristické podujatie sa uskutočnilo 12.1.2019

Uznesenie č. 14/12/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj notebooku Fujitsu Lifebook E556 vo výške 600 eur podľa predloženej žiadosti Ing. Júliusa Pelegrina.

-starosta informoval, že odpredaj notebook u sa uskutočnil. Žiadateľ Ing. Július Pelegrin schválenú odkupnú cenu 600 Eur zaplatil 27.12.2018.

-starosta predložil ďalšiu žiadosť Ing. Júliusa Pelegrina, ktorú poslanci neprejednali na zasadnutí 19.12.2018  o usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.

Predseda Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít Marcel Hintoš predniesol návrh komisie a odporúča na schválenie a preplatenie alikvotnej čiastky a to 12 dní z nevyčerpanej dovolenky z roku 2018. Návrh bol poslancami schválený.

K bodu 6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.

K bodu 7.  Doplnenie členov komisie pri OZ

Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku  na návrh starostu obce sa doplnila  o kompetencie Komisie na ochranu verejného záujmu, z dôvodu nevytvorenia štvrtej komisie pri OZ. Poslanci starostov návrh schválili a schválili aj doplnenie komisie o dvoch nových členov – poslancov.

Komisia bude pracovať v zostave :

1. Ing. Jozef Juhás (predseda)

2. Ing. Viktória Maruščáková (člen)

3. Ing. Eduard Weiszer (člen)

4. Ing. Marcel Hintoš (člen)

5. Mgr. Ladislav Dringuš (člen)

K bodu 8. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 17/2018

Poslanci OZ zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie  č. 17/2018.

K bodu 9. Schválenie dotácií pre činnosť CVČ

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2019 v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v závislosti od časovej frekvencie vzdelávania poskytovaných deťom v školskom zariadení nasledovne:

 • vo výške 60 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 2 hodiny týždenne počas celého roka
 • vo výške 30 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 4 hodiny mesačne počas celého roka

Obec poskytne dotáciu príjemcom mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielov na daniach v správe štátu. Príjemcom dotácie bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30 kalendárnych dní od predloženia týchto potrebných údajov a dokladov:

 • písomná žiadosť opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ 
 • fotokópia zriaďovacej listiny CVČ 
 • zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska dieťaťa;  názov krúžku, ktorý dieťa navštevuje; počet hodín (týždenne, prípadne mesačne) 
 • fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa)  

Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci pre CVČ bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Ak je dieťa prihlásené vo viacerých centrách voľného času, dotácia sa poskytne tomu centru, ktoré si vyberú rodičia dieťaťa. 

Prijímateľ dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2019, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet obce, z ktorého mu bola dotácia poukázaná, do 31. 12. 2019.

K bodu 10. Informovanie o stave kamerového systému a IT siete

-starosta obce informoval poslancov o stave kamerového systému v obci a zdôraznil, že obec musí prijať ohľadom prevádzkovania kamerového systému „Kamerovú smernicu“. Navrhol, vykonanie auditu a následne podľa možnosti rozpočtu obce rozšíriť umiestnenie kamier alebo zvážiť možnosť optických vedení.

IT na obecnom úrade je potrebné riešiť z dôvodu nehospodárneho prevádzkovanie informačného systému.

K bodu 11. Informovanie o stave rozpočtu na rok 2019 

-starosta obce informoval OZ o stave rozpočtu na rok 2019, ktorý je rozpracovaný a momentálne rieši zapracovanie žiadostí o dotácie na tento rok, možnosť osadenia imobilnej plošiny do zdravotníckych zariadení pre zdravotne postihnutých pacientov ako aj výdavky spojené so zriadením zberného dvora a spracovania „Územného plánu obce Čečejovce – Zmeny a doplnky č. 1“ .

K bodu 12. Rôzne

-starosta predložil na schválenie Plán odpadového hospodárstva obce, ktorý už je schválený Okresným úradom Košice-okolie, odborom životného prostredia. Poslanci POH jednohlasne schválili.

-starosta informoval poslancov o pohľadávke firmy BLS com. s.r.o., ktorý predložil majiteľ   a konateľ firmy Ing. Slavomír Šulkovský, a to vo výške 22.000 Eur. Firma BLS com. bola zhotoviteľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce“ a následná pohľadávka vznikla v rámci doplňujúcich prác, ktoré sa vyskytli počas výstavby a realizácie projektu. Starosta navrhol stretnutie a konzultáciu so stavebným dozorom Ing. Róbertom Švábom, a následne poslancov bude informovať o výsledku stretnutia.

- starosta informoval o ponuke firmy BELASANET a to možnosti na zriadenie a natiahnutie optickej siete v obci bezplatne, ktorá by ponúkala možnosť napojenie obyvateľov z každého rodinného domu. Poslanci sa zhodli, že prioritné je riešenie kanalizácie v obci a preto danú ponuku momentálne neriešili.

-starosta informoval poslancov so správou advokátskej kancelárie JUDr. Radomíra Jakaba ohľadom prebiehajúcich súdnych a iných právnych konaniach súvisiacich s obcou.

-starosta predložil na schválenie návrh termínu konania čečejovského kultúrneho leta 2019, ktorý by začal 28.6.2019 – diskotékou pre končiacich žiakov a študentov a následne by sa naplánovali ďalšie kultúrne, spoločenské a športové podujatia do 23.8.2019. Oslavy dní obce by sa konali 24. a 25.8.2019 t.j. v sobotu a v nedeľu. Poslanci návrh starostu jednohlasne schválili.

K bodu 13. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Viktória Maruščáková prečítala prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :

Edita Dringušová
 

Overovatelia zápisnice :

Marcel Hintoš

Jozef Juhás

 

V Čečejovciach dňa  15.01.2019                        

                                                                 Bc. Lukáš Macák
      starosta obce

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK