Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 19.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci  a že OZ je uznášaniaschopné. Na zasadnutí bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislava Nyulászi

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ: E. Dringušová 

Overovatelia zápisnice:  Tomáš Vranai, Roland Pelegrin.

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Vymenovanie zástupcu starostu
 6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie poslanca pre vedenie rokovania obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
 9. Schválenie komisií pri obecnom zastupiteľstve
 10. Schválenie platu starostu obce
 11. Schválenie delegovania náhradného člena do Rady školy
 12. Schválenie sobášiaceho poslanca
 13. Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 14. Oboznámenie sa s aktuálnou projektovou a rozpočtovou činnosťou
 15. Schválenie prioritných investícií na rok 2019
 16. Rôzne
 17. Záver.

 

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami bez pripomienok.

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Marcel Hintoš, Jozef Ballók, Jozef Juhás

K bodu 5. Vymenovanie zástupcu starostu

Starosta obce vymenoval za zástupcu starostu poslanca : Mgr. Ladislava Dringuša

K bodu 6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

Schválenie Rokovacie poriadku obecného zastupiteľstva z dôvodu zmien zákona o obecnom zriadení sa neprejednalo, poslanci sa zhodli, že po doplnení návrhu rokovacieho poriadku sa bude prejednávať na ďalších zasadnutiach OZ.

K bodu 7.  Schválenie poslanca pre vedenie rokovania obecného zastupiteľstva

OZ poverilo poslanca Ing. Marcela Hintoša na zvolanie OZ v prípade, ak ho nezvolá starosta alebo zástupca starostu. (§3 ods. 1 rokovacieho poriadku OZ).

K bodu 8. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019

Poslanci jednohlasne schválili  Plán zasadnutí OZ na rok 2019 :  

14.1.,  4.2.,  4.3.,  1.4.,  6.5.,  3.6.,  1.7.,  5.8.,  2.9.,  7.10.,  4.11.,  2.12.

K bodu 9. Schválenie komisií pri obecnom zastupiteľstve

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie komisií OZ nasledovne:

a) Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

1. Ing. Marcel Hintoš (predseda)

2. Ing. Tomáš Vranai (člen)

3. Ing. Roland Pelegrin (člen)

4. Ing. Štefan Magoči (člen – občan)

5. Henrieta Dienešová (člen – občan)

b) Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku

1. Ing. Jozef Juhás (predseda)

2. Ing. Viktória Maruščáková (člen)

3. Ing. Eduard Weiszer (člen)

4. (člen – občan)

5. (člen – občan)

- zatiaľ predseda komisie nemá ďalších členov od občanov

c) Komisia kultúry, školstva, informovanosti a sociálnych vecí

1. Katarína Tamásová (predseda)

2. Mgr. Ladislav Dringuš (člen)

3. Jozef Ballók (člen)

4. Mgr. Zuzana Zboraiová (člen – občan)

5. Mgr. Katarína Chovancová, PhD. (člen – občan)

 

K bodu 10. Schválenie platu starostu obce

OZ schválilo plat starostu obce podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bez jeho navýšenia od 10.12.2018.

K bodu 11. Schválenie delegovania náhradného člena do Rady školy

OZ odvolalo člena Rady školy – Lukáša Macáka a schválilo delegovanie  Rolanda Pelegrina za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Čečejovce na uvoľnené miesto.

K bodu 12. Schválenie sobášiaceho poslanca

-poslanci jednohlasne schválili sobášiacich : Ladislava Dringuša a Jozefa Juhása

K bodu 13. Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

K bodu 14. Oboznámenie sa s aktuálnou projektovou a rozpočtovou činnosťou

-starosta oboznámil poslancov so stavom rozpracovaných projektov :

1.Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov je úspešne ukončený, posledná platba bola zrealizovaná, uhradená.

2.Projekt Kompostovanie BRO zo zelených plôch v obci – prebieha verejné obstarávanie

3.Projekt Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce – t. č.  prebieha kontrola dokumentácie z verejného obstarávania

4.Projekt Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce – t. č.  prebieha kontrola dokumentácie z verejného obstarávania

  5.Starosta informoval poslancov o začatí obstarávania Územného plánu obce Čečejovce

  Zmeny a doplnky č. 1. ako aj o Oznámení o prerokovaní návrhu územnoplánovacej   dokumentácie. Dokumenty boli vyvesené a zverejnené dňom 18.12.2018.

K bodu 15. Schválenie prioritných investícií na rok 2019

 1. Dokončenie projektu rozšírenia kapacity MŠ, rekonštrukcie učební ZŠ a domácich kompostov.
 2. Zriadenie zberného dvora
 3. Obnova verejného priestranstva v obci – parky, zeleň, zastávky
 4. Podanie projektu na výstavbu kanalizácie v obci
 5. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 6. Inštalácia osvetlenia v obci a na Seleške
 7. Rozšírenie kamerového systému + foto pasce

Poslanci po prerokovaní jednotlivých bodov a doplnenia bodu 7 o nutnosť prijatia Kamerovej smernice na ďalších schôdzach kde sa schváli miesto, podmienky aj prístup ku kamerovému systému.

K bodu 16. Rôzne

-starosta oboznámil poslancov s pozvánkou maďarskej družobnej obce Markaz na akciu Boros-Toros a požiadal poslancov o potvrdenie účasti. E.Weiszer a J.Ballók sa akcie nezúčastnia.

-starosta predložil žiadosť Základnej školy s Materskou školou o vyradenie majetku obce, ktorý je používaním fyzicky a morálne opotrebovaný s nulovou hodnotou. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.

-starosta predložil žiadosť Ing. Júliusa Pelegrina o odkúpenie Notebooku FUJITSU LIFEBOOK E556 za navrhovanú odkupnú cenu 600 Eur. Poslanci návrh schválili.

-starosta predložil ďalšiu žiadosť Ing. Júliusa Pelegrina o usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. Poslanci sa zhodli, že túto žiadosť prerokujú na najbližšom zasadnutí OZ.

-starosta informoval poslancov so žiadosťou  Občianského združenia BG Autosport, Mlynská 16 Moldava nad Bodvou ohľadom konania motoristického podujatia dňa 12.1.2019.

-starosta informoval poslancov so stanoviskom  Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, odbor centrálneho katastra nehnuteľností o vykonaní obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním obce, ktoré zaháji v priebehu roka 2019.

-starosta informoval poslancov o záujme usporiadania výpredajov v sále kultúrneho domu. Poslanci sa zhodli, že v kultúrnom dome výpredaje sa nebudú realizovať.

-starosta oboznámil poslancov s akciou : Vianočné trhy, ktoré sa budú konať 22.12.2018 pri prírodnom javisku na ul. Kostolnej. Na akcii sa bude podávať kapustnica a starostovský punč,

vystúpia  žiaci MŠ, spevácka skupina MO Csemadoku, budú pripravené stánky s občerstvením a drobnými darčekmi a bude živá hudba s koledami.

K bodu 17. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Marcel Hintoš prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ :

Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice :

Tomáš Vranai

Roland Pelegrin.

V Čečejovciach dňa 19.12.2018                       

                                                                 Bc. Lukáš Macák
  starosta obce

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 19.12.2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK