Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ

Uznesenia OZ

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce. 03.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čečejovce 03.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou Čečejovce 02.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce 02.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čečejovce 09.08.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda 13.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce - Zmeny a doplnky č.1 29.04.2019
Všeobecne záväzného nariadenia obce Čečejovce č. 2/2018 Požiarny poriadok obce 14.09.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 01/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čečejovce 21.02.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o určení spoločného školského obvodu základných škôl 14.09.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 16.02.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.4/2015 o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Čečejovce v k.ú. Čečejovce a Seleška.. 20.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Čečejovciach. 20.10.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 01/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Čečejovce 10.08.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 o určení výšky, spôsobu úhrady a použitia dotácie obce na prevádzku a mzdy materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí Základnej školy s materskou školou Čečejovce 27.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č. 1/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a o podmienkach poskytovania kultúrneho domu na vedenie volebnej kampane na území obce Čečejovce. 25.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čečejovce 27.11.2017

Zápisnice komisií OZ

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK