Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 03.07.2023

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 03.07.2023

 

Uznesenie č. 76/07/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.Dringuš, Zborai L.

 

Uznesenie č. 77/07/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballók, Ing. Marcel Hintoš, Ing. Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.Dringuš, Zborai

 

Uznesenie č. 78/07/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 79/07/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhy zmien v rámci obstarávania UPO Zmeny a doplnky č. 3 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 80/07/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bod diskusiu a rôzne.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

V Čečejovciach, dňa 03.07.2023        

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_03.07.2023

                           

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu