Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 05.06.2023

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 05.06.2023


Uznesenie č. 66/06/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 67/06/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballók, PhDr. Peter Dringuš, Ing. Marcel Hintoš

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 68/06/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 69/06/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 70/06/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v tomto záverečnom účte bez výhrad.

b) prevod prebytku vo výške 28 328,18 EUR do rezervného fondu obce.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 71/06/2023

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľujeplán kontrolnej činnosti 2. polrok 2023

b) poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2023

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 72/06/2023

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním mimoriadnej kontroly v školskej jedálni ZŠ s MŠ Čečejovce, ktorá je zriadená obcou Čečejovce do 30. júna 2023

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 73/06/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čečejovce na roky 2023 – 2029

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 74/06/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 75/06/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kladné stanovisko k projektovému zámeru – výstavba polyfunkčného bytového domu na základe žiadosti majiteľky nehnuteľnosti Ing. Jany Hadbavnej.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Juhás, Vranai, Zborai

Proti: Pelegrin

Zdržal sa: Hintoš

Neprítomní: Tamásová
 

V Čečejovciach, dňa 05.06.2023         

                    

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

 príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 05.06.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu